عزاداری در گریوان   

      مراسم حسن حسین گفتن

      عزاداری دهه ی اول  محرم ،یک روزقبل از آغازماه محرم درگریوان شروع وتا سومین روزشهادت حضرت امام حسین ( ع ) ویارانش ، هرشب ادامه دارد.هرشب درمساجدگریوان هلیم داده میشود،الا روزعاشورا که ظهربه عزداران غذا می دهند.روزسوم وچهلم نیز صبح زود مردم هلیم را ازآشپزخانه ی مساجد گرفته درمنازل خود میل می کنند.
اکثر گریوانیهای ساکن درشهرها ومناطق دیگردرروزهای تاسوعا وعاشورا به گریوان برگشته وضمن زیارت اهل قبور درمراسم عزاداری روستاشرکت می کنند.
غیرازسینه زنی مراسم حسن وحسین گفتنهای عزاداران گریوانی منحصر یه فرداست.عزاداران بصورت دایره وار ایستاده ، یک دست را به کمر فردکناری گرفته و دست دیگررا به سینه می زنند.سینه زنان درنظم دایره وارخود، درجهت عقربه های ساعت چرخیده ، گروهی ازایشان  باصدای رسا فریا می زنند " حسن " وگروه دیگر درهمان حال که می چرخند وسر رابه بالا می آورنددر پاسخ  می گویند "حسین " .
اکثر این دسته را افراد مسن وجوانانی تشکیل می دهند که سالها سابقه ی حسن حسین گفتن را دردورتک درخت محوطه ی مسجد جامع گریوان ( مسجد بالا) دارند.

لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢٥ - الیاس پهلوان

   خبرتاز   

خبرتاز

        استعمال بعضی لغات درزمان ومکان خاص بارمعنای مخصوص به خودرا دارند.درگریوان اصطلاحاتی مرسوم است که باهمه ی مشابهتهای ظاهری آن درجاهای دیگر ،دارای بارمعنایی خاصی است که شاید یک گریوانی آشنابه فرهنگ محلی بتواندبرداشت صحیح ومطابق نظرگوینده را داشته باشد.
     کلمه خبرتاز ازجمله ی این مواردی است که  بایک بار طنزآمیز ومنفی به کسی گفته می شودکه خبری را استراق سمع کرده ودرپخش و توزیع آن بکوشد. فرد خبرتاز دارای ذهن کنجکاو وفعالی است که حرکات ونکات گوینده را به هم ربط داده وباحس ششم خود به پرورش وجذبه ی خبرکمک می کند.
        انتخاب این سوژه ازدوکامنت وپیامی شروع شد که بیننده ی محترمی بامراجعه به وبلاگ " گریوان " ضمن انتخاب کلمه ی خبرتاز برای نام خویش، گزارش وخبرهای خوبی را از رفتار وعملکرد اعضای شورای اسلامی روستای گریوان درتعیین دهیار درج نموده است. بااینکه ازمشخصات واقعی ورسمی گوینده ی خبر اطلاعی ندارم ولی انشاء وکلمات بکاررفته حکایت ازتوانایی وذکاوت ایشان دارد.اگرایشان صلاح بداننداین نام را برای یک نام نوع خبرگزاری ویا به اصطلاح گریوان نیوز انتخاب وفعالیت رسمی خود راشروع نمایند.
     ازآنجایی که شیوه ی خبررسانی ایشان بدیع وزیبابود ونشان ازهمکاری وحمایت شورای اسلامی روستاداشت، عینا هردونوشته ی وی را دراین پست قرارمی دهم .انشاءالله این هم ولایتی عزیزوخوش ذوق به هرصورتی که صلاح دانستندبه فعالیت خود ادامه دهند.

" با سلام . جنجال تعيين دهيار گريوان .
اين روزها با بركناري دهيار سابق گريوان از سوي شوراي اسلامي و فكر تعيين دهيار جديد از خبرهاي داغ گريوان است .
با پيشنهادات مختلف و معرفي افراد مختلف از سوي افراد و طيفهاي مختلف فكري قضيه انتخاب دهيار به چالش و تعارض فكري شوراي اسلامي برخورد كرد كه با پيشنهاد و تصميم قطعي حاج علي ملكوتي رئيس شوراي اسلامي گريوان جنجالها خاتمه يافت و آقاي الياس گريواني (شيرخان ) بعنوان دهيار جديد گريوان انتخاب شد كه انشاء الله بزودي معرفي خواهند شد . كه در اينجا جا دارد از شوراي اسلامي گريوان بخصوص از حاج آقاي ملكوتي نسبت به اتخاذ اين تصميم منطقي تشكر و قدرداني نماييم .

منتظر خبرهاي بعدي از خبر تاز باشيد "

" با سلام
يك بارديگر خبر تاز مزاحم شما شد شايد مايل باشيد بدانيد در گريوان چه مي گذرد .
اخيراً گروهي از كارمندان و مشاغل آزاد گريوانيها در بجنورد جلسه تشكيل دادند تا بتوانند بازوي كمكي باشند براي شوراي اسلامي گريوان و ايشان را در نيل به اهداف عمراني اجتماعي ، فرهنگي كمك و ياري ومشاوره فكري نيز نمايند .
ان شاء الله منتظرخبرهاي بيشتراز كم وكيف قضيه در روزهاي آتي از خبرتاز باشيد .

 

لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢٤ - الیاس پهلوان

   سرما و اداره ی یک نانوائی   

چو عضوی به دردآورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

      تاریخ سراسر التهاب ایران گویای این واقعیت است که مردم ایران فارغ از هر تعلق خاطر ودلبستگیهای ایدئولوژیکی و قومی و... درشرایط سخت روزگار ،به یاری یکدیگر شتافته اند. غیر از جنگ ودرگیری با بیگانگان ، حوادثی چون زلزله ، سیل ، خشکسالی ازمواردی است که مردم انتظارآن را داشته ودولتهانیزبعنوان حوادث غیر مترقبه ،دربرنامه های پیشین و پسین خود ،بودجه وامکانی را برای آن منظورکرده اند.
     مشکلات چند روزاخیر حاکی ازآن است که سرما ویخبندان جایگاه چندانی دربرنامه های  -حداقل دربرنامه ی سالهای اخیر - دولت نداشته ومنتظر چنین اتفاقی ( باهمه ی مزیتهایی که برف ویخبندان دارد) در درون مرزهای ایران نیست. به عبارتی همانطورکه دریادداشت های گذشته عنوان کرده بودم ، سیستم شهرسازی واداره شهرهای ما براساس الگوی خشکسالی بنا شده وانتظارباران وبرفهای فراوان پیش ازانقلاب را به فراموشی سپرده اند. بااین الگو حداقل برف وسرما نه تنها یک یا دوشهر بلکه تمام ایران رافلج کرده وبه مسئله مهم ملی تبدیل کرده است.    صدا وسیمادرانواع برنامه های زنده وغیر مستقیم خود مردم را به کاهش مصرف گاز توصیه می کند.دریک مورد ازاین توصیه ها اعلام شده که خانواده ها دریک اطاق جمع شده وتنها ازیک وسیله گرمایی استفاده نمایند. دولت برای اولین با درطول حیات بروکراسی ایران، ادارات دولتی رابه خاطر بارش برف وسرما تعطیل می کند.
     گویا دردهه شصت درموضوع انتصابات دولتی افرادوگروههایی دخالت می کرده اند که امام خمینی از حضورایشان ممانعت کرده وفرموده بودند اینان نمی توانندحتی یک نانوائی را اداره کنندتااینکه بخواهنددولت ویاکشوررااداره کنند.وقتی این بیان را به این مضمون شنیدم ، با خود گفتم مقایسه ی نانوائی ودولت چرا؟ وامروزخبر می رسد که نه تنها ادارات ومدارس که بعضی نانوائیها نیز تعطیل شده اند. کنایه به دولت وسوءمدیریتها درجامعه تازگی ندارد، کمااینکه  گفته شده  مشکل گاز ازماههاقبل مشهودبوده است .ولی آنچه ضرورت  دارد، درک شرایط پیش آمده برای اکثریت مردم شریف ایران است. دراین برهه از زمان وبرای پاسدار از نعمت بارش برف وسرما باید به یکدیگر کمک کرده ودرمصرف گازصرفه جویی نمائیم. اگرنبود کمک مردم ودستگاههای متولی،مردمی که درجاده هامانده   بودند،به شرایط سختتری دچار می شدند......
     قطعا ز مستان به سرآمده و رو سیاهی به ذغال خواهدماند.

لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٩ - الیاس پهلوان

   بیر یاخشه سئز   

                              بیره بیرنه دیئرده :

 داق آلمه داغلاننگ

باغ آلمه باغلاننگ

کاسب اوول یاغلاننگ

لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٦ - الیاس پهلوان

   تشکیک درگفتار مداحان   

       

        امام هادی ( ع ) وقفس شیرها
       گفتارهای شفاهی کمترباتحقیق ومطالعه قبلی صورت می گیرد. مصداق این کلام رادرجملات بعضی  مداحان امروزی می توان دید . بلندگو وتریبونی را دراختیاردارندکه مستمعین آن برای کسب فیض معنوی گردهم آمده وقصد دارنددریک  محیط یا جلسه ی مقدس  توسلی جسته وبه سلامت روح کوشند.گوینده باذکرواقعیتهایی ازتاریخ به قصدتحریک احساسات مردم شنیده هایی را بیان می کندکه کمترتحقیق شده ویا حداقل توسط خودش پژوهشی روی آن صورت نگرفته است.
     در روزتولدحضرت امام هادی ( ع ) مداح جوانی درفضائل امام دهم مطالبی را بیان کردکه فکرنمی کنم درست بوده ویاحداقل بخشی ازآن ناصحیح ویا تحریف شده می نماید.نمونه سیاسی این نوع گفته ها درگفته های مداحانی که به بلندگوهای زیادحتی ملی دسترسی دارندبیشترنمود داردمثل موضوعی که  اخیرا مدح معرفی بدنبال مصداق پیداکردن برای عمر سعد وملک ری بوده  ؛ ولی قسمت خرافی این نوع اظهارات درسطح کشورفراوان است.
   نقل داستان مداح ما ازاین قراربوده که"  زنی به ناصواب وتحریک شده مدعی می شودکه او حضرت زینب دخترعلی ابن ابی طالب است .حکومت وقت ازاین گفته ،ابراز خوشحالی کرده  ومی خواهد، ضمن بی ادبی به امام شیعیان؛ نظر ایشان را نیزمطلع شود. حضرت وقتی بازن رو به روشده واز نظراومطلع می شودمی گویند: اگراین ادعای شما درست باشد- که نیست چون حضرت زینب (س ) سالهاپیش به رحمت ایزدی رفته اند - گوشت خاندان حضرت رسول برحیوانات حرم بوده وهیچ حیوانی به ایشان گزندی نمی رسانند .ازقضا درهمان محل قفس شیرهایی بوده وحضرت می فرمایند اگرراست می گویی به داخل قفس بروتا رفتارشیرهاراباتو ببینیم. زن گستاخی کرده می گوید اگرشماراستگو هستیدخودتان واردآن شوید.حضرت به پیش شیرها می رود. شیرپیر محبوس درقفس با حضرت صحبتی می کند وایشان از قفس خارج می شود. اطرافیان ازامام موضوع را جویا می شوند ؛ می فرماید: شیرپیر گلایه داشت که به علت پیری توان رقابت باجوانترهارانداشته وگرسنه می ماند؛ حضرت هم ازشیرهای جوان قول گرفته اندکه تااین شیرپیر سیرنشده آنهالب به غذانزنند.واین خواسته برای همیشه رعایت می شده است. تااینجای داستان بدون توجه به صحت وسقم آن بماندولی متعاقب موضوع زن را وادارمی کنند که برای صحت ادعایش داخل قفس برود واوامتناع می کند ؛ اورابه داخل قفس شیرها می اندازندوشیرها بدن اورا تکه پاره می کنند. خوب تشکیک من ازاینجا شروع می شودکه :
۱- آیا حضرت درآن لحظه درمحل بوده وبه این امررضا داده است؟۲- آیا سزای چنین ادعایی همچون حادثه ای برای فردمجرم است؟ ۳- سند این گفتار وداستان ازکجاست؟ و...
    شاید گفته شودکه ازاین قسم بیانات در سخن مداحان زیاداست چه حاجت به بیان نوشتاری آن.ولی این دردبزرگی است که تقریبا همیشه درمراسم مختلف ، درلابلای گفته های مداحان حرفهای زیادی است که بخش های سیاسی آنها ( البته نه همه حرفهای سیاسی گفته شده بلکه حرفهایی که به بعضی گروههاکنایه دارد)متولی داشته وگاها سیاسیون به دفاع ازخودیا ازهمپیمانانشان پاسخی می دهند( مثل مورد گفته شده درموردملک ری که طرفداران شهردارمحترم ازمداح خواسته انداستغفارکند)وشکایتی به دادگاه دنیوی واخروی می برند.اما درخصوص بخش خرافی آن ؛  کسی معترض نمی شود .بیان من هم ازاین باب آمد که با توجه سیره ی انبیاء واولیاء خدا چنین اقدامی امکان ندارد. وآنچه گفته می شودخرافاتی است که بدون توجه به عواقب گفته، برای تحریک احساس انسانها بیان می شود.
اگراین تشکیک را پاسخی باشد استقبال خواهم کرد.

لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٢ - الیاس پهلوان

   حسین سفیدگر   

وداع تلاشگرعرصه ی کشاورزی

       سی سال دریک نگاه عمری است ودرازمی نمایدولی وقتی به پایان آن رسیدی خواهی گفت  انگاردیروزبودکه به امروزپیوست.حاج حسین سفید مرا ودیگران را دوست وهمکاری است که فعالیت در بخش کشاورزی رادربجنورد شروع وبعداز اینکه نتوانست دردهه شصت مسولین وقت را قانع کندتاجهد وکوشش خودرا درکردستان وجیرفت ادامه دهد،چند سالی را به سیستان وبلوچستان رفت ودرآنجامنشاء خدمات خوبی درارتباط بااشتغال بخشی ازجامعه که قبلا شغلی نداشته ویا اینکه ازراههای ناصواب ارتزاق می کردند،به کشاورزی علاقه مندودراحیاء اراضی منطقه یاریشان کرد.
      بی هیچ منت وریائی کارمی کردو فعالیت اودرخراسان بزرگ ادامه یافت تااینکه ابلاغیه مرسوم بازنشستگی به دستش رسید . وامروزما به پاس سی سال خدمات مخلصانه اش گردهم آمدیم ومجلس آراستیم.گفتیم به خنده واشک ریختیم . گاه به شوق خدمت صادقانه اوکه درکمال سلامت روح وجسم به پایان رسیداشک شوق ریختیم وگاه گریستیم به سبب دوری از کسی که، کس نیازرد در۳۰ سال .قول گرفتندجمله دوستان ،که ایشان اولا :این سلامت روح وجسم راهمچنان سالم بدارد،درثانی  :دوستی را پاس داشته ،ازآمدوشدبامجموعه دریغ نورزد.مستدام بادبهروزیهای ایشان درعرصه های دیگر( دیگر ازآن سسب آمدکه کارمندان را نیاز ارتزاق اجبارکندبه تلاشی مضاعف وازبرای حفظ سلامت جسم کاروتلاش دراندازه نیازاست.)

لینک
۱۳۸٦/۱٠/٥ - الیاس پهلوان

   میلاد حضرت مسیح ( ع )   

 تولد پیامبر نور ورحمت مبارک باد
     این روزها پیروان حضرت مسیح (ع) تولد ایشان را جشن گرفته ودرتعطیلات بسر می برند.بهترین توصیفات را قرآن کریم برای ولادت و زندگی حضرت عیسی داشته واین حکایت ازاهمیت ارسال رسل برای بشر دارد .وصف  انبیاء آنقدر زیبا بیان شده که کمترین تفاوتی بین ایشان ملحوظ نیست ،الا به اینکه هریک ازآنان درشرایطی خاص از زمان ومکان برای بیان کلام وحی به سوی بندگان خدافرستاده شده اند.به تاسی ازاسلام ورسول گرانقدرش ، مسیح را ازخود دانسته ،میلادش را گرامی و به همه ی یکتاپرستان وطرفداران آئین ابراهیمی ، تبریک وتهنیت عرض می کنیم .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٤ - الیاس پهلوان

   قطع درختان شهری   

 قطع درختان شهری وتوجیهات فراوان
    دریک دوره اززمان نهضت فضای سبز ودرخت کاری باب شده وبرای گسترش وزیباسازی شهرها ، پارک ومیدان می ساختند(بعضی ازقدیمیهاهنوزهم به میدان یافلکه گلکاری می گویند) .کاشت درخت درکوچه وکناردرمنازل افراداختیاری بودولی قطع آن توسط صاحب منزل ممنوع بود. 
   چندسالی وضع کاملابرعکس شده است .شهردارومسئولین شهربرای نشان دادن ورودشان به پستهای جدیدهنرنماییهای بدیعی  به خرج می دهند.میدان هارا یابه طورکل جمع کرده وچهار راه می سازند،بلکه ازترافیک شهرها کاسته وبانصب چراغ راهنما شایدنظم ونسقی به خیل عظیم خودروهای رنگارنگ تولیدداخل وخارج داده باشند واگرهنوزبه این درجه ازاهمیت آمدوشدماشین هانرسیده باشند، درختان کهنسال راریشه کن وسبزه هایش رالگدمال می کنندتاسمبلهای من درآوردی خویش راباآهن وسیمان به جای درخت بکارند.نشانهایی که نمی توان تعریف وتوصیفی حداقل چندساله برایش ثبت کرد.پارکهای بزرگ هم دورزدن وعبور ومرور را سخت کرده اند بایدازوسطشان خیابان عبورداد تامردم راحت تربه کارشان برسند.
      درب منازل وکوچه هاهم به بهانه ی اینکه این یاآن درخت مزاحم عبورخودرو به منزل حضرات درکوچه ی ۵ متری است ، قامت وبال فرشتگان رامی شکنند.
      پس قطع درخت درشهرها به وحدت رویه تبدیل شده ونیازی به دادن آدرس شهروخیابان وکوچه نیست ،نمونه های این چنینی درخیلی ازشهرها قابل ملاحظه است .همه ی این اتفاقات اگردریک روزحتی درروزدرخت کاری هم بیفتدهیچ مشکلی بوجودنمی آید.نه شهرداری ونه محیط زیست به اینگونه مسائل حساس است ونه مردم شریف . وآنگاه خداوندتوجیه راآفرید.

لینک
۱۳۸٦/۱٠/۳ - الیاس پهلوان