روزملی شدن نفت   

 ۲۹اسفندورابطه آن با ما
    به واسطه ی برنامه ی که تدارک دیده شده ُ مجبورم سرکارباشم .تازه وقت نماز دیدم اطاقهای اطراف وسالن کسی نیست. بعد یک لحظه توقف به خاطرآوردم که امروزتعطیل رسمی است و بی درنگ برای نهیب خود وجلوگیری ازآلزایمر تاریخی بیشتر ُ نوشتم که این روز را درخاطرسپرده باشم . گرچه این تعطیلی تحت الشعاع تعطیلات نوروز است ولی باهمین یک روزُ ضمن کسب آمادگی برای عید تعیطیلی کارمندان افزایش می یابد. ازاین بابت هم ازجناب دکترمصدق ممنونیم. کاریزرگی کردنددست اجانب را ازثروت خدادادی ماقطع کردند....ولی چه فایده مارا تنبل بارآوردند.ُ بیش ازیادآوری عظمت ملی شدن نفت به روزتعطیلی آن وثروتی که بی هیچ تلاش نصیبمان می شود فکر می کنیم.به قول هویدا ما آقائیم وخارجیها نوکرما آنها کارمی کنندبرای ما .تازه باهمه ی ول خرجیهایمان بازهم نمی دانیم بااین پولها چه کاربکنیم.هرچه پرتقال وموز وسیب و...برای شب عید آوردیم ولی بازم پولمان زیادی است .کاردیگه ای نمی شه کرد.میریم زمینهای کشاورزی را می خریم چندماه دیگه گرون می شه می فروشیم بااین پول ما هم مثل اون بچه های مش باقر و قلی خان شایدبتونیم کمری وسوناتا و...راکه ازاون ورآبها بی هیچ مشکلی وبدون اینکه دست مونتاژکارهای ما به آن بخوره برایمان فرستاده اندبخریم.اونائی که دیده وسوارش شده اندخیلی تعریفها می کنند. مش باقر که مرد ُ قلی خان هم که پیر شد نمی تونه کاربکنه .پسرای دوتاشونم اصلاکار کشاورزی بلد نبودندُ ُ درطویله سابق قلی خان را بزرگ کرده ُ بنگاهی زده دارند زمینهارا می فروشند.تا حالا که فقط دوهکتاررافروخته اند برا هر پسر یک کمری سفید یخچالی خریده اند. همکارا گفتند ما چه مان ازاوکشاورزا وبچه هاشون کمتره - اینا هموناین که در عمرکارمندی ما ازاداره ی ما وبقیه ادارات نهاده وغیر نهاده می گرفتند.یعنی ازهمین کمکهایی که از ما کارمندهای مزدثابت گرفتند حالانون به نرخ غیرکشاورزی می خوردندوزمینهارامتر متربا چه نازی به ما می فروشند....
  ای بابا  حسن آقا تاهمینجا بسه .می بخشید که حرفتونو قطع می کنم  تواین شلوغی کارو یک بحث مهم نفت چرا ماروبه سمت مسائلی می بری که سوز دوجانبه برایمان داره .ازیک طرف روستائیم ودستی دربخش کشاورزی داریم دلما به حال زمینهای کشاورزی می سوزه وازطرف دیگه پول نداریم که زمین بخریم تا پول دارتربشیم .اینهم یک پارادیم کارمندی است که بین عقده ی خود ووضعیت پیش آمده و وسوسه های مادی روزگار می مونه چه کاربکنه. درواقع دراین نوشته می خواستیم ازمصدق بخاطرخدمات ملیش تجلیل کنیم .با این حرفهاو کارایی که می کنیم ُ تنش توگورمی لرزه .البته اون با همه ی این حرفها واشکالات امروزی نخواهدگفت کاش این ماده سیاه بدبورا خارجیها می بردندتاما بخاطرنداشتن نفت مثل بقیه که نفت ندارندکارکنیم .اوحتما باآگاهی این کارو کرده ومسول وضعیت امروزما وکارهایی که می کنیم هم نیست .....

  به صورت برای همه ی مزایای ملی شدن نفت ازآقای مصدق ممنونیم وبرایش فاتحه ای نثارمی کنیم وبه مردم ایران به خاطر این روزماندگاردرتاریخ تبریک می گوئیم .

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٩ - الیاس پهلوان

   دعا وتبریک سال نو   

یا مقلب القلوب و الابصار 
 مدبر اللیل و النهار 
 یا محول الحول و الحوال
 حول حالنا الی احسن الحال

     همگام وهمراه با طبیعت ازخالق کائنات ُ استجابت این دعاراخواسته ُ می خواهیم تغییری به سرعت وزیبائی سبزه های بهاری درتمام شئونات زندگی ما ایجاد نماید. 
 ازاین دعا زیباتر چه می توان گفت .این دعائی مختصر ومفید است که می تواند ُ زمزمه ی هر روزمان باشد .قطعا طبیعت هرلحظه این خواسته را به کمال داشته که اینچنین زندگی را به لحظه درک می کند. من این دعا را درحق همهُ خصوصا آنهائی که با ما حضوری و مجازی حشر ونشری دارندُ کرده  وتقاضا دارم ُ اگر توجهی بودبرای تغییر حال ما هم دعا بفرمایند.

سال نو مبارک

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٩ - الیاس پهلوان

   چهارشنبه سوری   

چله چخده ،بهارگلده
 
به قول گریوانیهاآخرچهارشنبه امسال خیلی خودش رابه آخرسال نزدیک کرده ودودآتش بازیهای شب چهارشنبه سوری ، چهره ی عمونوروز را جذاب وخنده دارتر  خواهدکرد.
  چله چخده بهار گلده ، گاورنچه نهارگلده
زردی من ازتو ، سرخی تو ازمن 
 خیلی از رسوم وآداب مثل هرپدیده ای ، دست خوش تغییر شده وروبه زوال می روند.مراسم چهارشنبه سوری با همه ی قدمت وپایداریش ،تغییراتی داشته که اگر ازگناه سودجویان آتش افروزش بگذریم می توان گفت رسم دیرینه ی ایرانیان ابزارکارش را به روزکرده ، می رود تا جایگاهی برایش باز. نسلهای پیشین ، درد وبلای خانه را  به همراه زغال تیره بختی و نمک شورچشمی با سکه ی سیاه تنگدستی به کوزه کرده ازبلندای همت خویش به کوچه ی جاری ایام پرتاب  کرده می گفتند: غم بروشادی بیا، محنت برو روزی بیا . 
  البته بایدگفت خیلی از خواستگاههای نسلهای عوض شده وخیلی ازرسوم قدیم هم به انحای مختلف ازدسترس نسل امروزی خارج بدون اینکه جایگزین مناسبی یافته باشند.امیدآنکه اگرقراراست به رسومی پایبندباشیم به شیوه وراه ورسم نیاکان هم ملتزم بگردیده آنراخالی ازمحتوی نکنیم ، تا شترگاوپلنگی پدیدارکرده باشیم که نه مدرن است ونه باستانی .

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٩ - الیاس پهلوان

   آرا’ مردم بجنورد   

مردم بجنورد وآراءاین دوره

      حوزه ی انتخابیه بجنورد قبل از تشکیل استان خراسان شمالی ُ شامل شهرستان بجنوردومناطق  جاجرم ومانه وسملقان بود .دراین دوره نیز این ترکیب حفظ شده است.آراءمردم دردوره های گذشته خارج از تب وتابی که دراکثر استانهای کشورحاکم بوده را، رقم زده است . دردوره ای که اکثریت نمایندگان شهرها به جناح موسوم به راست تعلق داشته ُ دربجنورد جناح معرف به چپ رای آوره  ویا برعکس . این دوره هم که صلاح طلبان مدعی هستندکه ژنرالهایشان دربجنورد مانندمناطق دیگر ردصلاحیت شده اند،اما سیاسیون محلی نیروهایی را یافته وازآنهاحمایت می کنند.چون رد شده های بجنورد ازاول رد شده تلقی وبه آیا بشود ویا نشود مثل جاهای دیگر مبتلا نشد.باوجودپیش بینی های متداول واظهار اینکه بجنوردیهاتعادلی درانتخاب اصلاح طلب واصولگرا بوجود خواهندآورد ،اما بایدمنتظربودودید ،آن بخش ازکارکه به  مردم محول شده چه خواهندکرد؟وآنها هستند که رقم خواهندزدچه کسی وازچه طیفی را به مجلس بفرستند.دراین بین آیا گریوانیها به کاندیدای خود روی خواهند آورد ویا  فارغ ازتعلقات محلی به مسائل دیگری می اندیشند؟درهیچ دوره ای مردم گریوان قبیله ای وبا نظردیگران عمل نکرده است .تصمیمات بیشترفردی بوده است

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢۳ - الیاس پهلوان

   کاندیدای گریوان   

محمدعلی پاکسیما
   دل را به دریا زدیم وعلی رغم مخالفتهای گروه خبرتازان راست وچپمان - که همیشه تحلیهایشان را یا بادست راست ویا باچپ می نگارند- قصد کردیم بفرمائیم ،اگه کسایی قصد دارند روزجمعه یک نفر را ازسمت راست انتخاب کنند، حتما به کاندیدای برخاسته ازگریوان نظر داشته باشند .چه فرقی برای آنها می کند اونا که توجهی به چپ ندارند ومی خواهند به راست ارادت خود را نشان دهند، چه بهترکه کاندیدای مارابرگزدیده ، ضمن ادای دین به پایگاه خویش ماراهم ازنعمات لابی بهره مندساند.باشد تاگریوان هم ازقافله توسعه بی بهره نماند.حالا چپ نویسها هم که لیستشان کامل نیست وقصد گدایی از این وآن دارند،تبرکا یک نفر ازماراکه با وجوداعلام مواضع شجاعانه ، اصولگرایش نخوانده اند برگزینند. اینها توضیح واضحات بود چون آنکه راحساب پاک است ازمحاسبه درصداوسیما و...چه باک است(پاکسیما).ولذاست که بازبه تاکید عرض می شود روزجمعه درگریوان ودیگر ولایات بجنورد ، ایشان ، پاک یادتان نرود.

لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢۱ - الیاس پهلوان

   مشغله های این روزها   

سیاست های محلی خبرتازان
      زمان به سرعت می گذرد وهمه فرصتها روبه اتمام است .همین گذر فرصتهامانع پرداختن به توصیه های خبرتازان شده است .خبرتازهاخبرهای مسابقه درکوه قاف وبرخوردهای با قلی بیک و مانورهای مشدی رجب را آورده ، تکلیف می کنندکه مابه سمع ونظر بقیه برسانیم . عدیده ای ازسیاسی شده های آنان ،نظر به این سوی داشته می خواهند چشم مارابه سوسوی تنور انتخابات منورسازند.دراین وادی بعضی نیم نگاهی به کل داشته وتوجهی کامل به دیارخویش دوخته اند.چرا که مدعی هستنددراین دورانی که لابیها کارسازشده اندچرا ماازخودمان نماینده نداشته باشیم.تاکی بایدمحبتهای خودرا نثار وایثار ایل وتباردیگری بکنیم که ماراهم درآن بالابالاها نام برده کاری برایمان بکنند.این دوره چشم خودرا به روی  هرچه دسته وگروه است بسته ، رای ونظرمان را به خودی می دهیم.باهمه ی اختلاف سلیقه هااین دوره می خواهیم وحدت را زمزمه کنیم.دراین حول وهوای آخرسالی که برنامه های نیمه تماممان امان از دور وبر بریده ، مجبورمی شویم بی هیچ تامل حرفهایشان شنیده ، اظهارنظر رابه روزی دیگر محول کنیم .مقررداشته اندتا مجمع خبرتازان دراجلاسیه ی بعدی مواضع خودرا درخصوص همه موضوعات روشن سازند.
لینک
۱۳۸٦/۱٢/٢٠ - الیاس پهلوان

   چهل وهشتم   

۲۸ صفر
     سالها طول کشید تابدانم چهل وهشتم یعنی چه؟ ماههای قمری وشمسی هیچکدام بیش ۳۱ روزنیستند، پس این عددبیانگرچیست؟ در واقع این غلبه فرهنگ محاوره ای بود .ولی من محصل آن روز ،که می خواستم همه چیز ،حتی کلمات ترکی را با شاقول فرهنگ دیکته شده ی رسمی  وفارسی بسنجم جوردر نمی آمد.هرچه بود وهست علی رغم حوادث غمناک محرم وصفر ، شور وشعف زیادی را ازاین روزها ثبت وضبط کرده ام.کسالت ثبات ماههای خورشیدی را  گردش وتغییر فصول و بی ثباتی ماههای قمری زائل می کند.داشتن این دوفرهنگ علی رغم حساسیت برخی از طرفداران وپیروانش نسبت به هم ، خالی از لطف نیست.یک مسلمان وشیعه ی ایرانی ، مزه ی عزاداری در تمام فصول را چشیده ،از حلاوت روزه داری در گرما وسرما بی بهره نیست.خوان نعمت دراین دوماه  گسترده است ،چه آنوقت ها که هلیم دهه اول راهر شب درچند تکیه وحسینیه با نمک وقاشق همراه ،می خوردیم وچه حال که شله ی روزهای پایانی محرم وصفر را به دعوت تناول می کنیم .اگر بخشهای خرافی و زاید برنامه های این دو ماه حذف شده موضوعات اصلی ومهم آن موشکافی گردد، آثاربرکات زیادی برای اجتماع پدیدارخواهدشد که شاید با کلی برنامه ریزی وفعالیتهای اجتماعی واقتصادی هم نمی توان به این میزان از سلامت روحی وروانی درجامعه رسید.حیات وممات رسولان وائمه نعمت وبرکت است ، قدربدانیم وارج بنهیم.
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٦ - الیاس پهلوان

   مجمع خبرتازان گریوان   

محل مسابقه  به اصرار بعضی گریوانیهای محترم مجمع خبرتازان تشکیل و گریوان نیوز را برپا کردند.هرچه گفتیم والا همین گریوان وآن گریوانهایی که بچه های دیگر تحت عناوین مختلف دایر کرده اند چه گلی به سر گریوان وگریوانی نزده که شما می خواهید بزنید به خرجشان نرفت .وبالاخره ، گریوان را با اسم ورود خبرتاز راه  انداختند. شمایک سری به همین (http://khabartaz.blogfa.com/) بزنید ببینید ،آخه چندتاخبر ازاین دیاربزرگ روستای درحال تبدیل شدن به شهر وبخش - دراستان نوبنیاد دارای 5 شهرستان سابقا بخش - نوشته اند. بازم ایول به خودمان که دست می بریم به عالم وآدم وهرازچندگاهی آسمون وریسمون را به هم بافته ، خبرمی دهیم الا ایهالاینترنتیون گریوان به روزشده ، قدم رنجه فرمایید.
   ازاین فقره شکایت از خبرتازان گذشته دفترجدیدشان را بازمی کنیم.اون حرفا که به خرجشان نرفت ،حالاآمده اندخبرایی که بدست می آرن رو به ما می گن که درگریوان به ثبت برسانیم.هرچه میگیم که آخه خودتون مگه ازخودتون گورندارین ،ببخشیدمنظورهمان جاومکان نوشتن واعلام کردن بود،.یادگرفته اندکه بگویند نه ما اونجا رو  به این خبرهای بی سروته واحتمالا سوخته ومسئولیت دار نمی سپاریم. حالاخبرشان چیه؟ میگن امسال محل مسابقه -  مسابقه ای قبلا اشاره به آن شده- عوض شده و درجای دیگر برگزارمی شود.می بینید توروخدا اوروز خبروکه دادند وماهم به اطلاع جهانیان اون ورآب ( اشتباه نشه منظورآبهای سیلدره و زو  و  دره درتوم بوده ، وگرنه گریوانو چی به اونورآب مرسوم)رسوندیم ،ازمحل مسابقه وشکل برگزاریش حرفی نبودوماهم فکرمی کردیم حتما مثل همیشه دوروبر  اوزون مرز  ویا خیلی که فرق کنه می برن سمت کلاته ملاغلامحسین ونیستانه . به عقل هیچ بنی گریوانی نمی رسید که به خواهند محل مسابقه را به "ایشک میدانه " ببرن.
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٥ - الیاس پهلوان

   سرمربی تیم ملی فوتبال   

علی دائی
  چه می کنه این علی دائی .
     یکروزی یکی ازاساتید دانشگاه دائی گفته بود ، اوتنهادانشجوئی است ازسرش خوب استفاده می کند.وحال اوبایدبیش ازگذشته ازسر استفاده کندتا ازپا. علی رغم عدم ارادتی که به فوتبال دارم ،بازیهای مستقیم خصوصا تیم ملی را می دیده ام . وقتی که آقای گل جهان دوران رکود خودرا سپری می کردوگلی ازطرف اوصادرنمی شد ولبه ی تیز حملات به سمت او سرازیر بود،فکرنمی کردم این گفته ی ادریس آقای ما به این زودی تحقق پیداکند.اودر دوران حضیض دائی می گفت به این سروصدای امروزتوجهی نکنید، علی دائی به محض اینکه پایش ازفوتبال کنده شود سرمربی تیم ملی شده وتارئیس فدراسیون و ریاست تربیت بدنی پیش خواهدرفت.به هر روی اگردائی توانائی هدایت تیم را داشته باشد چه بهتر که قراردادمربی خارجی لغوشد. برای او وتیم ملی فوتبال آرزوی موفقیت وسربلندی می کنیم.
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٤ - الیاس پهلوان

   مسابقه ی بی سابقه   

مسابقه انتخاب
    قراره مسابقه ای بین گاوبازهاصورت بگیره. میدان مسابقه تعیین شده.مشدرجب بااینکه چنددوره گاو سیستانی وبه قول گریوانیها ، بیژو وآله خودرا دراین مسابقات شرکت داده ولی ازچندروزقبل باکلی یونجه وعلیق  ، گاوبهترازجانش را دروسط میدان دهکده بسته ومرتب به آن سرکشی کرده و آب وعلفش می دهد.روزی دوباراورا غشو می کند وازترس سرمای استخوان سوز امسال ، شبها جل وپلاسی روی زبان بسته می اندازد.مش رجب مصمم تراز سالهای قبل قصد داردمسابقه راببرد.ازکجا معلوم حیوانی با این همه مشغله که درطول سال ازشیار ودوار گرفته تا خرمن کوفتن انجام می دهد ، سال بعد قادرباشد درمسابقه شرکت کرده وبرنده شود.ولذاست که این دوره زودتر ازقبل وپیش ازهمه وارد گود شده است.
    چند نفر دیگر ازجمله چند گاوباز تازه بدوران رسیده هم قصد شرکت دارند.آنها برای گاوهای خود آهنگ بی کلام وآرام بخش ،پخش کرده ، از این علوفه های جدید و خارجی برایشان می ریزند.
   قلی بک هم ازقبل درمسابقه ثبت نام کرده وهمیشه می گوید تا این مسابقه ی به ارث رسیده ازنیاکان ،دراین آبادی وجود داردمن با گاو شاخ شکسته ی خود وحتی شده با بره گو و جوانه هایم دراین مسابقه شرکت خواهم کرد.بااینکه خبرتازهای ما خبرداده اندکه گاو آقا بک چند روزیه دراصطبل دیده نشده اما اوهمچنان درمیدان دهکده دم ازمسابقه وبردش می زند.یک خبرتازی می گفت : غلط نکنم گاو بک را از تویله اش رم داده اند. ولی اوبه روی خود نمی آورد. اگه گاوقلی خان پیدانشه نمی دانیم اجازه داره با جوانه هایش به میدان بره یانه؟ ازحق نگذریم گاو اوبااینکه یک شاخ بیشتر نداره ویا به عبارتی یک شاخش شکسته ولی رسم مسابقه رابلده واگه تاآن روزپیدابشه احتمال برنده شدنش را بعضیها محتمل می دانند.منتظر می مونیم تا خبرتازها از کم وکیف رفتار بک وبقیه لاپورت بدن تا بدونیم کیا شرکت می کنن واصلامی شه درشرط بندی امسال شرکت کردیانه؟
لینک
۱۳۸٦/۱٢/۸ - الیاس پهلوان