سالروزجنگ تحميلی   

هفته دفاع مقدس

     با اینکه یادداشتهای قبلی به حدکمال نرسیده ، وعلی رغم اینکه نوشته های مرسوم درگریوان تاریخ نگاری نیست ولی بعضی اتفاقات ویا وقایع  ثبت شده در تقویم ها - بادرجات اهمیت متفاوت – ما را وادارمی می کنندکه حرفی زده ویا بهتربگوییم صفحه ای سیاه نمائیم.
   سالروزحمله ی ارتش صدم به ایران، به واسطه خیلی امورازجمله شهیدشدن تعدادریادی ازفرزندان ایران، خسارات مادی فراوان، مدت 8 سال بیم وامیدایرانیان، و...ازخاطره های مردم ،حتی آنان که سالهای سال بعدازمابه دنیا بیایند، زدوده نخواهدشد
.
    فارغ ازخسارات مادی ومعنوی بارشده برمردم ، اکثرخانواده های ایرانی مستقیم ویا به واسطه خویشاوندی ویادوستی ،حتما یک یاچندعزیز شهیدشده دارندواین کفایت می کندکه درمواقع مختلف به یادآن عزیزان باشند.
   قطعا هیچ عقل سلیمی نه درگذشته وحال ونه درآینده طالب جنگ نخواهدبود.تلاش همه برای جلوگیری ازوقوع هرنزاعی دردنیاست ،ولی درصورت چنین پیش آمدی ،همه به طرق مختلف به دفاع ودفع شر خواهندپرداخت .درهمین ارتباط ودر سالروزگفتگوی تمدنها، این پیشنهادارزنده ی ایران ،می تواندبرنامه ی جهانی برای جلوگیری ازوقوع هرگونه جنگ درایران وجهان ،جایگزین برنامه های جنگ سالاران گردد.
   یک باردیگر درسالروزجنگ تحمیلی وهفته دفاع مقدس ،یادوخاطره ی همه شهیدان، خصوصا شهدای گریوان ازجمله شهیدان:
قهرمان ، بازرگان ،عیسی ، داوود ، و...
دوستان شهید:جهانگیر نارنجی ، احمدآل سیدان ، و...
را گرامی می داریم .

لینک
۱۳۸٦/٦/۳۱ - الیاس پهلوان

   شب وروز ماه مبارک   


صبح کارمندی(۱)

    صبح که ازخواب پامی شم(بروزن وآهنگ کودکستانی) دست وصورتوبه زورمی شورم ،مسواکمو...نمی زنم ، به بقیه هم کاری ندارم .    
     بااستفاده ازتفویض  اختیارتامه ی دولت تلاشگرمهرپرور،یکساعت برخواب شیرین شیرینترشده ی این ماه افزوده ایم ولی بازم ،پهلوهارابه سختی ازرختخواب کنده عزم اداره می کنیم. کیفمو ورمیدارم ، باچندخمیازه وتلوتلوخوردن دروبازمی کنم .توکوچه وخیابابون بااینکه کمترکسومثل وقتای دیگه می بینم ولی ژست کارمندیرو می گیرم که نکنه همسایه وبقال و...چشای خماروپاهای بی رمقمو ببینن وخیال بدبکنن که طرف چون شل قدم برمی داره اعتمادبه نفس نداره وچشاش می گه که اهل ...
    راستشو بخاین کارمنداهمیشه بایدباتیپ آراسته واتوکرده بگردندوسرکاربیان که می آن.دقت فرموده اید، کاسب وتاجروغیره اگه پولشون ازپاروهم بالابره می تونن باهرسرووضعی به محل کاروواجتماع برن ولی کارمندباقسط هم شده حداقل کفش ،کت وشلواروپیراهن اتوکرده روبایدبپوشند.اینجاست که ظاهروچکای کارمندی، اگه هیچی هم توش نباشه، بازم توبازارخریدارداره .قصد وغرض گلایه وشکوه ازوضع موجود نیست (یابه عبارتی حداقل تواین ماه عزیز قصدتکرارببخشیدچوس ناله های مرسوم نیست)
   همش عجله که درغیاب ماده ی کمیاب فرار داخل اتول باوام کارمندی ،ازسرویس مجازسازمانی، عقب نمانده تامجبورشویم درلنگ ظهرباصرف مبالغ گزاف وخریدنازوغمزه ی آژانس ومسافربرداران محترم ساماندهی شده بی بنزین شهری درپیش پای ارباب رجوع محترم قابل تکریم، پای براداره گذاشته ،کلیک خویش برماشین ورود و خروج  اداره نهاده ،آیابشناسدیانشناسدمان؟درصورت شناسایی انگشت اتهام ثبت خواهدشد که کارمندباکلیددستیابی 5 رقمی که با 4شروع وبه 2 ختم شده: شمادرسنه فلان ماه مبارک واقع درروزهای پایانی تموز ،باتاخیر چنددقیقه ای واردشده ودرامورمحوله قصورداشته اید.به همین سسب ازحقوق مکفی ماهانه شما رقمی باصفرهای قابل شمارش –علی رغم حذف نشدن سه صفرآخرمبالغ – کسرشده وبه کسورات بی شمارثابت ومتغیر این ماه شماافزوده می گردد.ولذامبلغ قابل دریافت شمادرماه منتهی به اول میزان سنه یکهزاروسیصدوهشتادوشش خورشیدی بالغ برعددی است ،که خواهیدتوانست قدری زولبیای طبخ شده درکارگاه قنادی زیرزمین مشدی بقال ویک جفت کفش ارائه درنمایشگاه عرضه مستقیم بنجلجات، تهیه وتمام اهل منزل ومحصلین مدارس انتفاعی وتلمیزان تلمزنوده درمکتبخانه های غیرانتفاعی ،وهمچنین دانشجویان عزیز آزادونیمه آزادوازنوع اول وثانی و...خوددربیت شریف را خوشحال کرده مهرگان راجشن بگیرید. عجب روده درازی، می خواستیم وصف یک روزویک شب مبارک راتصویرکنیم ،نخواسته وندانسته ،اول بسم الله صبح رابه ماه بعدکه اصلا درکارنامه آن ثبت نمی شودبخیه  زدیم .بقیه روزباشه برابعد.
لینک
۱۳۸٦/٦/٢٧ - الیاس پهلوان

   ماه مبارک رمضان   

شهر رمضان الذی انزی فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان
       اینکه شروع ماه مبارک چه روزی است ،مشکل تقریبا همه ساله مامسلمانان غیرعرب شده است.برای همین هم بعضا ازچندروزقبل روزه بانیت قضا ویوم الشک مرسوم روزه داران شده است.امثال ماهم که کمی تاقسمتی محتاط شده ایم ، بانیم نگاهی به دنیای بیرون وبه امیدجبران مافات پیش وازمی رویم.امادراین بین بعض جونای ما،اگردرخیلی جاهامنتقدرسانه انددرهمچوموقعی به تاسی ازاخبارایشان به میهمانی یارمی روند.
        این قسم موضوعات چندان جای گفتارنداردولی ازباب گشایش مطلب ویادآوری مشکل گذشته وآتی مامزدبگیران منوال شمسی است ،وگرنه حضرت دوست باهمه مقررات وقوانین ثابتش ازمابندگان بی مقداربه قدروسع وتابعیت پذیرفته ،خودبه غنای قلیل ما خواهدافزود.
   به هرروی باردگرعمری باقی بودوضیافتی دیگر دعوتیم.باهمه ی بی ریائی مجلس هرکس به توان خویش باجامه ای دراین بزم حضورخواهدیافت باشدکه مقبول دوست افتاده گوشه چشمی بنماید.فرصت غنیمت تبرکات فراوان ازباب حلول ماه امشب یاشبهای دگر.

لینک
۱۳۸٦/٦/٢۱ - الیاس پهلوان

   حمله به فلامينگوها   

      قصه بختگان (۳) دعای پرطلا
        همیشه به نوک طلا ولنگ کوتاه می گفتم بابا درسته که این پیرا وکسایی مثل پدرمن سن وسالی ازشون گذشته ولی توهمین یکی دودهه عمراونا قرن عوض شده شرایط فرق کرده .این همه ازگرم شدن هواوذوب شدن یخهای قطبی  میگن ، دروغه ؟مطمئنا ازدیادجمعیت وصدمات لایه ازون روی دریاها ودریاچه هاهم اثرخودراگذاشته، خصوصا که ما فلامینگوها نسل اندرنسل ،به دریاچه های بانمک وکم عمق عادت کرده ایم .خوب معلومه اگه اونا همه این اطلاعات واخبارروبه اضافه خودخواهی وبی توجهی حیونای دوپا، درکنارهم، مطالعه و بررسی می کردند،دانسته هایشان بروزشده وبانتیجه خوبی که ازوضعیت جهان امروزبدست می آوردندفبل از هجرت ویاحتی پیش ازتخم ریزی ازاین وضع مطلع می شدن . هنوزدرعالم درماندگی خود مشغول سوال وبه عبارتی محاکمه بزرگترابود که یکباره با خودگفت :راستی حالا اوناخودشون کجایند؟...
     پاها وبالهای غلطیده درنمک را می دیدولی نمی خواست ناامیدازیافتن آب باشد. به هرزحمتی بود بالهارابرای تعادل گشوده ،پاهاراحرکت می داد.درحین رفتن هرازچندگاهی ،گردن خمیده اش شل شده منقار منحی رابه خاک (خاک کجابود،نمک های هنوزسفت نشده)می سایید.
   پرطلا باهمه دشواریهای راه رفتن، مسافتی از نوک طلاوجوجه فلامینگوها دورشده بود.همانطورکه به افق می نگریست ،دسته ای ازفلامینگوها رادیدکه دریک جا جمع شده اند.خوشحال ازاینکه بالاخره نجات پیداکرده ،پاهایش قوت یافته، گامهایش را بلندتربرداشت. چه شوقی به دلش افتاد.بله خدای بزرگ همه موجودات رادوست دارد.خصوصا من که آرزوهابه دل دارم .هنوزمی خواهم  ،باطوقی- که قربونش برم -ازدواج کنم.حیف شدکه بادسته اونا هم داستان نشدیم .من که روم نمی شدآشکاربگم ولی بابابهونه آوردکه دسته ماتکمیل شده ،اوناخودشون به 50 نفر هم می رسند.خدانگدارش بشه بااون خال خاکستری گوشه راست نوکش .ایشااله بااطلاعاتی که ازگوشه وکناردنیا بدست آوردیم ،فصل تخم ریزی بعدی می ریم یه جای مطمئن تا یه جوجه نازبیاریم و...
   غرق درخیالات باتمام توان سعی داشت خودرابه دسته فلامینگوهای پیش رونزدیک کند.کشان کشان به  دان سمت می رفت که یکباره هرچه درخیال بافته بودپنبه شد. جمع حاضر نه ازسرشادی اینقدربه هم نزدیک شده بودند،بلکه فاجعه جوجه های همراه پرطلا برای دسته دیگری ازجوجه ها دراینجا رخ داده است. پرطلایکه خورد.چه وضعی است.دههاجوجه درحال نزدیک کردن بالا ها به یکدیگر،جان باخته اند. عجب وضعی است .سمت راست خودراچون  نیک نگریست.دید 12 جوجه بادادن سرونوک به هم دایره ای ساخته همچون قرص خورشید که پاها وپرها،به مثابه اشعه تابان به گوشه گوشه  بختگان اشاره می رفت.خدایا این چه رمزی است . آیاپیام وخبری را این طفلان معصوم  به من وبازماندگان این فاجعه می دهند؟ ای کاش درکنارنوک طلاوبقیه جان می دادم این صحنه های رقت باررانمی دیدم. باردیگر تاسف ویاس به سراغش امد.عجب روزی شده ،چه تقصیر وگناهی درپرونده 5/1 ساله من بوده که بایدتقاص آن رادراین وادی شوره زارپس بدهم؟ خدایاکمکم کن تااز این امتحان بلا سرافرازبدرآیم.شاید درباقی مانده عمر درخدمت به دیگران وشکرنعمت های تودریغ نورزم.قطعا این بلایا نتیجه اعمال بدمابوده ، عمری وتوانی ده تاجبران نمایم.مطمئنا این وضعیت دراثر ناسپاسیها وکفران نعمات الهی حادث شده.بارالها فکرواندیشه جبران خسارات عطایم فرما.خدایا مرایارای دیدن این همه فسادوتباهی نیست ،ازغفلت بیدارم فرما. ای منعم  نعمتهایت ازمادریغ نفرما.دراین حادثه وحوادث دیگرتوانم صد چندان کن تابه یاری بندگانت بشتابم....
   زمزمه های ملتمسانه پرطلا آبی بودبرآتش بختگان. توانی یافته خودرا به سمت ضلع جنوبی دریاچه بختگان ،که هنوزمی توانست ،آبهای زیر آفتاب خمیده به غرب را به زحمت درآن مشاهده کند، کشاند.قدری از سنگینی پاهاکم شده بود.زبان چسبیده به کام را به زحمت رها ونفس نفس زنان به پیش می رفت. قدری راه پیموده ، جمعی ازآدمیان رادرشرق دریاچه دیدکه به سمت جنوب دوانند. گفت خداراشکر ازآن ناحیه دریاچه مردم محلی مشکل مارادیده به کمکمان آمده اند.گامهارا بلندتروقدری با اطمینان تربرداشت تاشایدبه به مردم پیش رویش به سمت دسته دیگری ازفلامینگوها درحرکتندبرسدوآنهاحال زاراورادیده اوراهم مثل بقیه درکنف حمایت خویش قرارداده به ساحل نجاتش برسانند. دقایقی شتابان ودرآرزوی وصال به بندگان دوپای خدای گام برداشت. درمحل برخوردبه آب ، همان جایی که سرعت فرارآب کمترشده پای فلامینگوهای آنجا را می شددرآب دید.اول باورنداشت ولی خوب که نمکهای دورچشمهارا تکان داددید،جمع مردمان دردست چوب وچماقی دارند.اندیشه کردکه انهانمی تواندوسیله کمک باشداینهارامعمولا انسانها برای دفاع یا حمله به دست می گیرند.باچشمان نیمه بازودرکمال ناباوری دیدکه این عده به فلامینگوها حمله کرده ،باچماقهای دردست به پروبال آنهازده بعدافتادن عده ای آنهارادرکیسه های دردست ،می ریزند.باخودگفت عجب کمکی؟ ...
ادامه دارد

لینک
۱۳۸٦/٦/۱٢ - الیاس پهلوان

   تجمع فردابرای محيط زيست   

فراخوان حمایت از اصول۴۵ و۵۰ قانون اساسی
   طرفداران محیط زیست فردا مقابل سازمان محیط زیست کشورتجمع کرده وبه نقض اصول ۴۵و۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی وبی توجهی آشکار به مسائل متعددزیست محیطی اعتراض خواهندکرد.بااینکه مدتهاست این اعتراضات درقالب نوشته ها؛پیامها؛داستان و...احساسات خودرابیان داشته اندولی حضورفیزیکی دراغلب مواردنمودبیرونی بیشتری دارد.بااین شرایط ودرزمانی که مسولین مربوطه حتی به خودزحمت پاسخ گویی رانمی دهندحضورپررنگ وآرام افرادمی تواندضمن بیان خواسته هامتولیان امرراشایدمجبوربه پاسخگویی وتوجه لازم به مشکلات محیط زیست نماید.
لینک
۱۳۸٦/٦/٤ - الیاس پهلوان

   طبيعت زيبای گريوان وسالوک   

    عکسهای زیبایی که آقا سلمان گریوانی برایم ازطبیعت گریوان وسالوک با ایمیل فرستانده اند.ممنون ازهمکاری وسلیقه ایشان.

امیدوارم  ایشان وعزیزان دیگرهم عکسهای بروزوجدیدتری بفرستند.

لینک
۱۳۸٦/٦/۳ - الیاس پهلوان

   مرحوم مقنی   

 


    همه فانی و اوباقیست 


خانواده محترم مقنی مطلق

 

    خبرتاسف بارفوت همکارعزیزمان
مرحوم جناب آقای
جعفر مقنی مطلق
موجب تاثر وتالم گردید.فقدان آن عزیزسفرکرده رابه خانواده محترم وبازماندگان شریف تسلیت عرض نموده ،ازایزدمتعال برای آن دوست وهمکارپرتلاش رحمت واسعه الهی وبرای شما وفامیل وابسته صبر توام با اجر اوخروی مسئلت می نمائیم.

 

دوستان وهمکاران آن مرحوم

لینک
۱۳۸٦/٦/۳ - الیاس پهلوان

   طرحهای هفته دولت   

استانداردهای طرحها
   به میمنت هفته دولت طرحهایی به کمیت قابل توجه اعلام افتتاح گردیده است .قطعا طرحهای هردستگاه باتوجه به ماموریت تعریف شده وبودجه واعتبارات ابلاغی  ؛تصویب وبه اجرادرمی آیند.چیزی که معمولادربررسی طرحها وحتی تصویب قوانین مغفول می ماندتوجه به جنبه هایی غیراز نظر واولویت های دستگاه پیشنهاددهنده ومجری است.به عبارتی بعضی ازمصوبه ها؛تصوبنامه ویااقدامات پیش ازخودرانادیده گرفته ویا خنثی می نماید.
   ازاین منظردرتوجه به طرحهای هفته دولت دونکته حائزاهمیت است:
الف- چندطرح ازاین طرحها درارتباط بامحیط زیست است؟
ب - درچندطرح ازاین طرحهاتمام اصول زیست محیطی موردتوجه ورعایت گردیده است؟
    دانستن این دوموضوع(مربوط به مسائل محیط زیست)وجنبه های دیگردرهرطرح ؛کمک خواهدکردکه باخیال راحت بپذیریم که مثلا:طرح عبورشبکه برق یاآب فلان شهروروستابه سلامت انسانهای آن محل ویابه ابنیه وآثارباستانی منطقه آسیبی نخواهدرساند.ویاعبورجاده هایی که قراراست احداث شوند؛بهترین اراضی زراعی وباغی راازحیزانتفاع خارج نکرده ومنابع طبیعی محل عبوررا تخریب نخواهدکرد.همچنین احداث سدهای ذخیره آب دربالادستها ؛ قناتهای موجودرا نخشکانده وزیستگاههای طبیعی زیردست رادرمعرض نابودی قرارنخواهدداد.
  توجه به این فبیل مسائل درطرحهای توسعه نه تنهامانع اجراطرحهای توسعه نیست بلکه بهره وری وضریب اطمینان اینگونه پروژه هارا بالامی برد.
    امیدواریم طرحهای هفته دولت استانداردهای توسعه پایدارراداشته ومسائل زیست محیطی درآن لحاظ شده باشند.
لینک
۱۳۸٦/٦/۱ - الیاس پهلوان