بازداشت حیوانات   

      نقص یا نقض قانون در بازداشت حیوانات
       دوستی نقل می کرد که درکشورهای غربی هتل خاص حیوانات خانگی دایر شده که درمواقع سفر، حیوان رابه هتل می سپارندتازمان بازگشت صاحب آن ، ازایشان نگهداری شود.درکنار این هتل بیمارستانی هم دایر شده تادرصورت بروزحادثه یا بیماری ازحیوانات مراقبت شود.
   ازآنجایی که ما درمقابل مظاهرغرب موضعی تدافعی وعکس العملی داریم معمولا آنچه ازغرب آمده رانکوهش کرده ودرمقابلش جبهه می گیریم، کمتربه جنبه های انسانی وحیوان دوستی انسان توجه می شود.البته این تدافع وجبهه گیری دیری نپاییده ، بعنوان پدیده جدیدبومی شده ومورد استفاده ی عموم قرارمی گیرد.نمونه هایی نظیر : پوشیدن کت وشلوار، استفاده از رادیو و تلویزیون، تلفن ،ویدئو ، ماهواره ،و....ازمواردی است که درابتدای ورودبا مخالفت ،حتی تکفیر مواجه شده، ولی بعدها بعنوان مظاهر پیشرفت وترقی جامعه مورد استفاده ی همگان قرارگرفته است.پرواضح است که دراستفاده ازهرپدیده ای افراط وتفریط هایی صورت می گیردکه همین شیوه استفاده باعث مخالفت عده ای و مانع تجلی مزیت های آن شیء یا وسیله بدیع می شودولی انکاریافته های نو درواقع انکارخوداست. بااین مقدمه موضوع بازداشت حیوانات ازجمله سگهای آپارتمانی درراستای طرح امنیت اجتماعی راهم از منظر جامعه شناسی وتاریخی وهم از نظردوستی با طبیعت وآفریده های الهی می توان مورد توجه قرارداد.
     یکی ازوبلگهای طرفدارحیوانات، مطلبی درارتباط با سگهایی بازداشتی درج کرده بود که ازجهات مختلف جای تامل وتعمق دارد. .طبق اظهارافرادی که ازاین بازداشتگاهها بازدیدکرده اند سگهای خانگی دروضعیت بدی بوده و جان خیلی ازاینها وافرادپیرامون آن درمعرض تهدید قراردارد. این مطلب مرا به یادوضعیت مشابهی انداخت که درگمرک یکی از مرزها درسالهای گذشته  مشاهده کرده بودم . دراین گمرک وپاسگاه مرزی اسب والاغ های قاچاقچیان راگرفته ونگهداری که چه عرض کنم ، ول کرده بودند. قاچاق کنندگان مواد مخدرو کالای غیر قانونی،بااستفاده از چارپایان ،ازمسیرهای صعب العبور ،اجناس خود را عبورمی داده اند. این افراددرمواجهه با نیروهای مرزی فرارکرده ویامجبوربه تسلیم می شوند،ولی درهردوصورت حیوان همراه ایشان وبارشان به دست نیروهای مرزی می افتد.نیروهای پاسگاه این حیوانات را درمحوطه گمرک وپاسگاه رها کرده بودند. بعلت تعدادزیاد، فقدان علوفه وطولانی شدن دوره بازداشت ، تعدادی ازاین حیوانها ازبین رفته وخیلی از آنها نحیف ولاغر شده بودند.گرمای زیادباعث شده بود که لاشه ها باد کرده ومتفن شوند.باهمه این اوضاع مامورین ومراجعین بی توجه به این صحنه ها ، مشغول به کاربوده وبه امورروزمره خود می پرداختند.دربرخورد اول خیلی متاثر شده ودنبال مسولین محلی گشتم ولی کسی پاسخگو نبود.درشهرستان مربوطه دنبال جواب بودم که بعلت نداشتن فرصت زیاد ونیافتن مسول بهداشت موفق به انجام کاری نشدم.
    بااینکه جنبه های انسانی و وجدانی راهنما وجهت دهنده ی خوبی برای کارهای بی روح اداری است ولی وضع قوانین جامع ومانع مجریان را درست هدایت کرده وازبلاتکلیفی دراجرای کامل ویا بخشی از قانون نجات می دهد. وضع قوانین ناقص مثل همان ضرب المثل معرفی است که می گوید: "قبل از دزدیدن مناره باید فکر جایش را می کردی "
     ظاهرا برای انسانهای بازدادشت شده جاومکان، هزینه خورد وخوراک و... درقوانین پیشبینی شده واعتبارلازم به دستگاه مجری داده می شود ولی گذشته از مبنای صحیح یا غلط بازداشت حیوانات ، فکری برای چگونگی نگهداری حیوانات بازداشتی نشده است.

لینک
۱۳۸٦/۸/۳٠ - الیاس پهلوان

   انتظار باران   

هر روز خیره به درخت پشت پنجره ؛ نگاه به افتادن تک برگهای پائیز زده .پاییز ازنیمه گذشت .نه بادی که برگهای خسته را رهاند و نه بارانی که تموز را ازخاطره هابزداید.مردمان نه خزی به تن که شاعران را خوش آید.
   امروزبرگها جملگی فرود می آیند تا مرا نوید باران دهند.خوشحال که کشتهای دیرهنگام باغچه ی ماهم به سبزی کشته های دهقان پیر وبیدارگردند.
لینک
۱۳۸٦/۸/۱٧ - الیاس پهلوان

   رئيس مذهب شيعه   

صادق آل محمد می فرمایند: 
       خداوند هیچ امتی رادچار عذاب نساخته ُ مگر هنگامی که به حقوق برادران نیازمند خود بی اعتنائی کردند.
    
شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعف صادق رابه همه تسلیت عرض می کنیم.
لینک
۱۳۸٦/۸/۱٤ - الیاس پهلوان

   قیصر امين پور   

قیصر امین پور

      شاعری که لبخند را به بچه های این مرز وبوم هدیه می داد، ازاین دنیا رفت، نمی دانم حین رفتن خود تبسمی به لب داشت یا اینکه نگران ازناامیدی وتلخکامی نسل امروز ، کوله بارخاطرات وخطرات را بسته به سوی معشوق شتافت . چه می دانم زود رفت یا ... تحصیل حاصل شد یا.... نمی دانم ...
رفتنش بردوستارانش تسلیت باد.
 
حاصل تحصیل

زبس بی تاب آن زلف پریشانم ، نمی دانم

حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمی دانم

حقیقت بود یا دور تسلسل ، حلقه زلفت؟

هزار ویک شب این افسانه می خوانم ، نمی دانم

سراسر صرف شد عمرم همه محو نگاه تو

ولی از نحوه چشمت چه می دانم؟ نمی دانم

چو اشکی سر زده یک لحظه از چشم توافتادم

چرادر خانه خود عین مهمانم؟ نمی دانم

نمی دانم بگو عشق تو از جانم چه می خواهد؟

چه می خواهد بگو عشق تو از جانم؟ نمی دانم

نمی دانم به غیر ازاین نمی دانم ،چه می دانم ؟

نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم

قیصر امین پور

 

لینک
۱۳۸٦/۸/٩ - الیاس پهلوان

   از تهران تا رئين   

اقوام وتیره های بجنورد

     بجنورد ازگذشته ایام محل زندگی اقوام وتیره های مختلفی بوده است .باوجود تنوع قومیتها ، امتزاج تیره های متفاوت با هم و زندگی توام با احترام ، مانع تشخیص  وآگاهی افرادناآشنا وبیگانه با فرهنگ بجنوردی ازتفکیک قومهای این منطقه است. رابطه ی نزدیک مردم بایکدیگر سبب گردیده تا اقوام مختلف ضمن تاثیر وتاثر از فرهنگ همدیگر به زبان ولهجه دیگران هم آشنایی پیدا کرده وبه راحتی با گویش طرف مقابل باایشان تکلم کرده وارتباط برقرارنماید.خیلی از ترک زبانان کردی یادگرفته وبا قوم کرمانج به زبان کردی صحبت می کنندوبرعکس .هردو اینها دربرخورد با ترکمنهابا لهجه شیرین ترکمنی آشنایی یافته وبا عنوان دوست آنها را مورد خطاب قرارمی دهند.ترکمنها ضمن گرفتن دختر از ترک وکرد وبقیه ،با همه سخت گیریهایشان بعضا دختر به تیره های دیگر می دهند.بلوچهای منطقه کال ایمانی با حفظ سنتهای خود با ترک ، ترکمن وکردها رابطه خوبی دارند.بربرهای سملقان وخرمده ترکی وکردی یادگرفته ودرتغییر ژنتیک خود ودیگران نقش داشته اند.
    اتحاد این اقوام متاسفانه  یا خوشبختانه  درمحرومیتها هم آنان راشریک غم یکدیگر کرده است.ترکمن وبلوچ رازوجرگلان همانقدر از خرابی راه وجاده و کمبود امکانات در مضیقه است که ترک رئین،تراقی(ترک وکرد) وکرد کاستان، چخماقلو و تات وفارس محمد آباد وگیفان و...
 شاید ظلم بالسویه عدل است؟ چرا که شهرها وروستاهای پیرامونی همیشه ازتزریقات قطره چکانی امکانات بهره برده ومراکز با سیل بودجه وامکانات مواجه اند ،که بعضا زیر ساختها توان جذب را به  مجریان نمی دهد.
    درهمین راستا باید عرض کنم ، برخلاف رویه مرسوم که کوتاه ترین راه رابرای حل مشکل برمی گزینند،در گریوان راههای کوتاه را رها کرده طولانی ترین راه ممکن را برای اتصال برگزدیده اند وآن راه باریک35 کیلومتر راهم سالهاست بدون هیچ عجله ای درحال آسفالت کردن هستند.
  این گفته نه از آنجهت آمد که مقایسه تهران مرکز با پیرامون باشد،چون این قیاس مع الفارق است بلکه این مشکلات از آنجا ناشی می شود که بیشتر بودجه عمرانی وهزینه ای باید ازقبل فروش نفت بدست آید.نفتی که فروش وقیمت گذاری آن دردست تولید کننده نیست.باارزان شدنش باید کمربند هارا محکمتر بست وبا گران شدنش  تولیدکنندگان خارجی از درآمد آن وما ازتورم آن بهره می بریم. رشد وتوسعه واقعی زمانی رخ خواهد دادکه تولید ثروت درتمام ایران با استفاده ازنیرو وتوان بالقوه تک تک ایرانیان صورت گیرد.آنگاه تهران مرکز هزینه ورئین در35 کیلومتری بجنورد مرکز تحمل رنجهای ناشی ازمشکل راه وغیره نخواهدبود.

 

لینک
۱۳۸٦/۸/٦ - الیاس پهلوان