خطرات آفلاتوکسین   

 آفلاتوکسین ذهن

       اشغال ذهن ازهمه مشغولیهای اینترنتی ومخابراتی بدتراست.چه قیاسی ،همه اینایی  که گفتم باتموم پیشرفتها وپیچیدگیهاشون  قطره ای ازدریای بی کران ذهن انسان نیست .بااندک کشفیات بشر درمورد حافظه وذهن ،این همه سیستمهای مخابراتی  وهزاران کشفیا ت دیگر میسر شد. اگه همه ویا بخش زیادی  ازاین کره ی چندگرمی شناخته بشه ، چی می شه . ازهمین گویی قیاس می رودکه ذهن می تواندتابه کجاها برود .
      قصد این بود توجیح کنم کم کاری خودرا وعذرتقصیر بیاورم که : دراین چندروز،خصوصا بعد بحث پسته ، ذهنم روی آفلاتوکسین کلیک کرده وسم مهلک آن ممکن است بخشی ازنیم کره ی مغزم را ازکارانداخته باشد.یک وقتی تصورنفرماییدکه لابد دردوروز سیمینار علاوه براطعمه واشربه، پسته ،آنهم ازنوع صادرات برگشته اش داده اندکه موجب شده سم آفلاتوکسین بیش ازحد مجازدریافت داشته باشیم. نه ازاین خبرا نبود.حداقل برای مامدعوین عمومی جزچندگرم ،که اگه درصد سم آن به اندازه  ای که اروپا غیرمجازاروپااعلام کرده ، هم باشد، تاثیرفاهشی درذهن  ومغز نداشته که بتواند، نوشته های نیم بندمرا مختل کند.پس بایددنبال علت وعلل دیگری بود وآن قصد بودکه می خواستم یادداشتها خویش وخلاصه مقالات رسیده رابررسی ومطلبی درخور شان  میهمانان گریوان درج کنم .این هم هنوزمیسورنشده وبدینوسیله درپی یافتن کلماتی برای پوزش بودم که قصه بدینجا ختم شد. 
    گذشته از بیان موضوع به شوخ وجد ، باید گفت که خطر آفلاتوکسین جدی است .جدی ترازآنچه که مصرف کننده ی آن سوی مرزها دنبال آن باشند.دراین سوی فرصتها می سوزد.اگراین سم سموم دیگرذهن ماراازکارنیانداخته ،پس بایدچاره ای اندیشید.بااینکه آفلاتوکسین صادرات را مختل می کند ولی درصورت عدم رفع مشکل می تواندعوارض جانبی زیادی ایجاد نماید.عموما پسته درمحلهایی جانمائی وکشت شده که امکان زراعت ویا محصولات باغی دیگربه علت کمبودآب ، شوری آب ویاخاک میسر نبوده است.لذا اختلال درصادرات پسته یعنی ازدست رفتن ، یک میلیارد دلار ارز برای کشور، ازدست رفتن بازارهای هدف و واگذاری میدان به رقیبان تازه از راه رسیده،و یعنی فشارمضاعف برمردم حاشیه ی کویر .واین می تواندپسته لبهای ایشان را بسته نگاه دارد.وچنین مباد.

لینک
۱۳۸٦/٩/٢٧ - الیاس پهلوان

   هفته پژوهش وفناوری   

" بدون پژوهش ومطالعه تصمیم گیری نکنیم "
    شعارخوب و زنده ای است .زنده به این سبب که تصمصیم سازی وتصمیم گیری بدون عجله وباآگاهی صورت می گیردولی اجرا درست وبموقع شروع وخاتمه می یابد.برخلاف روح حاکم براین جمله ،بعضی دست اندرکاران پژوهش وتحقیق ،مطالب خودرادرهمین باب کمترمطالعه شده بیان می دارند. ابعاد تحقیق ونیازهای آن زیاداست ، ولی گویندگان سخن ،دراین زمینه اولین مشکل را نداشتن بودجه وامکانات می دانند.انکارنمی توان کردکه بدون داشتن پشتوانه ی مالی نمی توان کارهای زیادی کرد،(بی مایه فتیراست)اما همین گفته نیز بی تحقیق وپژوهش است . اینکه چه مطالعه وپژوهشی رانیاز داریم ؟چه میزان بودجه بایدصرف کردتاپژوهشی کاربردی شود؟و...رامحول کرده ایم به اختصاص  بودجه پژوهش ، مثلا فلان درصد ازتولیدخالص ملی ویا چنددرصد بودجه جاری وعمرانی کشورتعیین وبه دستگاه پرداخت تابتواندمطالعه کندکه چه طرح مطالعاتی وپژوهشی را ارائه دهد.
     یک تحقیق وپژوهش درخصوص خودپژوهش لازم است تاجامعه بداند درکجا ایستاده وقراراست بعدیک یا چندبرنامه به کجا برود؟
   جملات بالا ازاین جهت بودکه برای برداشتن خیز علمی آگاهی همه جانبه نیازاست ورنه یک مسول یا یک محقق دردستگاه دولتی ویا بنگاه خصوصی به خیلی از امور و وظیفه خویش آگاه است.برنامه های پنج ساله وچشم اندازما اگربامطالعه وتحقیق تنظیم شده باشندعلاوه برمجریان ،عموم مردم هم ازآینده کشورمطلع بوده وهمگام وهمراه برنامه خواهندبود.آیا اینگونه بوده؟ آیابه تحقق اهداف برنامه ها امید واعتماد داریم؟

لینک
۱۳۸٦/٩/٢٢ - الیاس پهلوان

   مشکلات پسته ايران   

       تاخیروجه مشترک همایش ها
       اگه بشه به بعضی یادداشته ها مراجعه ودرآینده مطالبی ازمقالات اولین همایش پسته را بیان کردشایددینی به صنعت پسته ادا بشه؛ ولی درهمین حال که ساعات پایانی همایش برقراراست ؛یک چیزی که مدعوین بی اطلاعی مثل من و محققین وارائه کنندگان مقالات را کسل می کندتاخیر اجرای برنامه هاست .وشاید برای داوران هم ارائه ضعیف برخی مقالات آزاردهنده باشد. ولی دریک چیزهمه متحدالقول هستندکه بایدفکری کردتاضمن پیروزی دررقابتهای تجارت پسته ؛ خطرات دیگری مثل هجوم کویر ؛خشکسالیهای مداوم ؛ وازهمه مهمترسم مهلک آفلاتوکسین ؛ این محصول پرارزش صادراتی راازسبد صادراتی وارز آوری ایران حذف نکند. ....

لینک
۱۳۸٦/٩/۱٤ - الیاس پهلوان

   ّّهمایش پسته   

اولین همایش ملی فرآوری وبسته بندی پسته
   امروز وفردا(سیزده وچهاردهم آذرماه جاری) همایشی درشهرک فناوری صنایع غذایی وبیوتکنولوژی شمال شرق کشور(مشهدمقدس) برپاست که خیراز جلسات افتتاحی که مسولین اجرایی نظرات خودراوبرنامه های دستگاه خودرا ابرازمی دارندومعمولا کلیشه ای وتکراری است .برنامه های دیگربه مشکلات تولید وصادرات پسته می پردازدکه تاکنون مورد توجه حاضرین قرارگرفته است.نکته مهم جلسه صبح دربیان اکثرصادرکنندگان پسته این بودکه رقبای قدری مثل آمریکا، ترکیه ،سوریه و...وشایددرآینده چین می توانندسهم درجه اولی ایران را ازچنگش حارج سازند.یعنی بلایی که به سرفرش ،زعفران و...آمده به سراغ پسته نیزخواهدآمد.البته این هشدارهابه چه کسی وکدام دستگاه داده می شدچندان واضح نبود.ولی آنچه مشخص است لبه ی تیزحملات متوجه وزارت خانه های جهادکشاورزی وبازرگانی است.
لینک
۱۳۸٦/٩/۱۳ - الیاس پهلوان

   اولين برف   

نگاههابه برف وباران
     اولین برف گرچه غافلگیران بودولی خوشحال کننده هم بود.امید اینکه نزولات آسمانی ادامه داشته وموجبات شادی بیش کشاورزان ودامداران را فراهم آورد. بااینکه درزندگی شهری بارشهای زیادوطولانی به خاطرسوءمدیریت شهری ساراختی رابه مردم واردمی سازد؛امااکثر ساکنان شهرها هم به اهمیت برف وباران واقفندمنتها به جهت ارتباط مستقیم رزق و روزی روستائیان به میزان بارشهای سالیانه ؛ برای مردم روستا بیشتر ملموس بوده وقدردان هستند.مثلا آمدن باران وبرف درفصل پاییزوزمستان باعث می شودتادامداربه رویش گیاهان مرتعی امیدوارشده ودام خودرا نگهداردولی فقدان بارش دراین فصول باعث می گرددتادامدارازترس ازبین رفتن دامهایش درفصل بهاروتابستان سال آینده ؛به فروش زودهنگام آنها اقدام نماید.کمااینکه این امرموجب فراوانی گوشت درزمستان می شودولی سال آینده بعلت نبودن دام موردنیاز؛گوشت گران خواهدشد.از زاویه سودمحور وزود گذرممکن است نگاه شهری وروستایی متفاوت باشد اماسودواقعی ودائمی افرادجامعه درافزایش نزولات آسمانی وتولیدبیشتراست.

لینک
۱۳۸٦/٩/۱۱ - الیاس پهلوان

   توطئه درباب محیط زیست وجمعیت   

توهم توظئه درمسائل زیست محیطی
      بااین نظرجدیدی که از معاون محترم رئیس جمهور صادرشده ،مبنی براینکه "‌سياست هاي كنترل جمعيت و حفظ محيط زيست از توطئه هاي غرب عليه جهان اسلام است" شکی نیست که توهم توطئه ازاعتقادات ایشان می باشد،لذابایدبه اعتقادشان احترام گذاشت. چندی قبل ریاست محترم جمهورهم درمورد ظرفیت کشوربرای بیش از۱۵۰ میلیون نفر سخن گفته بودندکه با این فرمایش جناب آقای داوودی موضوع توطئه آمیزبودن بعضی نظرات مثل کنترل جمعیت و حفاظت محیط زیست تکمیل می شود.بااین دیدگاه هرآنچه غربیان ، بیان کنند،علیه مابوده وباید برخلاف آن عمل کرد.اینکه مطالعات ویافته های بشر را غربی وتوطئه آمیزبدانیم جای تامل داردولی با این وصف ممکن است ، غربیان ازدرتوطئه ای دیگربرآمده وباعلم به این نظر،مارابه سمتی هدایت نمایندکه هرآنچه را ساختن زیربنامی دانیم به خراب کردنش همت وافر نمائیم.دوموضوع جمعیت ومحیط زیست ازمسائلی است که به جهت خروج ازکنترل، اکثر فعالیت های مادرطول چنددهه را خنثی کرده است.به اقرار واعتراف دوست ودشمن فعالیت زیادی درزمینه ی عمران وآبادانی شهرها وروستاها انجام شده ولی بعلت کثرت جمعیت ورشد نامتناسب آن باامکانات ، هیچ وقت کمبودها مرتفع شده جلوه گر نشده است. درخیلی ازبرنامه های توسعه به سسب عدم توجه به مسائل زیست محیطی، نتیجه عکس گرفته ایم .مثلا برای تامین آب شرب وکشاورزی سد ساخته ایم،اما تخریب منابع طبیعی ، اولا منجربه کاهش نزولات آسمانی وثانیا باعث روان شدن سیلابها ،پرشدن سد وازبین رفتن اکوسیستم منطقه شده است. مشکلات افزایش جمعیت آنقدرواضح وآشکاراست که روستائیان مابدون هیچ تردیدی کنترل جمعیت را آغازکرده اند.زمانی که روستاقریب 70 درصد جمعیت کشوررادرخود جای داده بودبیشترین شاغلان وتولیدکنندگان درروستاها سکونت داشتند،اما امروزکه وضعیت برعکس شده وحدود 35درصد جمعیت ایران راروستائیاان تشکیل می دهند، بعضا درصد بیکاری روستابیشتر از شهرهاشده است.این درشرایطی است که دربعضی ازروستاهاتعدادکمی ازجوانان زندگی می کنند،به حدی که ازدواج دختران روستایی هم به معضلی اجتماعی تبدیل می شود. درست برعکس گفته فوق رعایت محیط زیست وکنترل حساب شده جمعیت می تواند برنامه های توسعه کشوررابا موفقیت روبروکرده وازوابستگی به بیگانگان برهاند.
لینک
۱۳۸٦/٩/۸ - الیاس پهلوان

   خاتمی بذرپاش محبت وامید   

   خاتمی یعنی شادی و نشاط
      آقای سید محمد خاتمی بعنوان فردسیاسی ومسول مجمع روحانیون مبارز ومورد وثوق اکثرگروههای اصلاح طلب برای تبلیغ ایده های خود به مسافرتهایی دست زده ودرآستانه انتخابات مبلغ جناح خویش است.اما فارغ ازاین بار سیاسی ونتایج تبلیغی ، برای من ایجادنشاط وشادابی حضورایشان درمیان جوانان وحتی میان سالان و پیران با علقه ی انقلاب واسلام ، جالب توجه است .درجامعه ای که یاس غلبه داشته باشد،آن جامعه حتی برای حکومت گران هم سایه ای سنگین خواهد داشت.حضورآقای خاتمی برابربا نشاط وشادابی وتخلیه انباشته های درونی شده است.باهرجمله ازگفتارش پسر ودختران جوان به وجد آمده شادی به پامی کنندوبذرامیدمی پاشند.واین موضوعی است که هرکس از زاویه ای دیدخود آن را تجزیه وتحلیل می کند. مخالفان نظام ،رفتار اوراسوپاپ اطمینان رژیم دانسته واعتمادی به آن ندارند. جناح مخالف دنبال آرامشهای کاذب
بوده واعتقادی به ابراز عقیده آزاد وانتقاد آشکار نداشته و حرکات ایشان را مخل نظم متصور خودمی دانند. اما طرفداران دلسوز نظام وانقلاب ازهر طیف ودسته ای اورا از برکات اسلام وانقلاب دانسته ومحوریت اورا برای اصلاحات پایدار وازدرون غنیمت می شمارند.رفتاروگفتار اوکم هزینه وپرفایده است.سخنانش پرازامید وزاینده یاسهاست. نسلهای سوم وچهارم انقلاب رابشیر و آگاهی دهنده ونسلهای اول ودوم را نذیر وفکوراست.سایه اش مستدام وراهش پر رهروباد.

                                               

لینک
۱۳۸٦/٩/٤ - الیاس پهلوان

   تولد امام رضا ( ع ) مبارک باد   

Image(2148).jpg (566K, 1280 x 960)
لینک
۱۳۸٦/٩/۱ - الیاس پهلوان