گریوان دوساله شد   

عمرکوتاه بهانه ای برای نوشتن

     آخرین روزای مردادماه وسوسه ام کرده که چیزی هرچند کوتاه و شکسته بسته در  سالگرد ایجادمجموعه وبلاگهای گریوان بگویم . چون اگه قراربودراجع به سالگردایجادیا تاسیس آن بگویم باید دراوایل ماه بدان می پرداختم .اولین پست آن روزا یک عکس وبعدیش دوچرا یا همان چرائی ایجادوبلاگ و نام انتخاب شده ی آن بود . امروزهم از هرآنچه به ضرورت این کارو نام می گذرد نه پشیمان که به تداوم آن معتقد ومصمم می شوم. ازمحتوی مطالب چندان رضایت ندارم وازسیر صعودی ویا نزولی محتوی هم برآوردی نداشته ام ولی یکسال اول ازنظر کمیت مطالب بهترازسال بعدی بود.آنروزا هم مثل این روزها ازهردری سخنی بود ولی حال وحوصله ای برای بیان نظرات خویش درمورد همه ی مسائل خصوصا اجتماعی وسیاسی آن فزونترازبقیه خود نمائی می کرد ولی امروزبیشتر مسائل زیست محیطی ونارسائی های این حوزه دامنگیرم شده است.خطری که ممکن است درصورت ادامه ی این روندخیلی از امورحتی سیاسی جامعه را نیز تحت الشعاع خویش قراردهد.توسعه ناموزون موضوعی که حتی درروستائی مثل گریوان خودمان درحال وقوع است واحتمال تخریب طبیعت بکر آنجا را هم تشدیدمی کند.بااین حال همچنان ازدوردستی برآتش مشکلات عدیده ی جامعه به زعم ودیدخوددارم واین حق را برای خود محفوظ داشته ودارم که دراین دوره ی کوتاه عمر هرآنچه را به صلاح جامعه ی خویش، اعم ازاجتماع کوچک ومحله وکشور وحتی دهکده ی نه چندان بزرگ جهانی تشخیص دادم بیان بدارم.ترسم این است که بعد صد سال( آخه صد سالش هم چیزی نیست وزود می گذرد.) بمیرم وحرفی که به صواب وصلاح نزدیک دیده بودم نزده باقی گذارده باشم.قطعا کاستی ونقص درتمام موارد ازاملای نوشته هاتا نظرات وگزارشها بوده وخواهد بود ومن ادامه می دهم تا این نواقص به حداقل خودبرسد .باشد عتش نگاشتن وگفتن قدری فروکش کرده وحداقل قسمتی ازاین گفته ها درخود من موثر افتد.به هر روی باهمین نام ونشان و رویه ادامه ی مسیرداده وضمن پریدن ازموانع، نیم نگاهی هم به سنگلاخهاوخارهای موجود درمیانه ی راه خواهم داشت.حتما همراهان وهمسفرانی یافته وبازهم خواهم یافت تا با نگاه مهربان  وتلنگری مرا آگاهتر ازهمیشه متوجه راه بنمایند.سعی وافی برای بهداشتی کردن جملات دارم .اگر انتقادونظری بوده با استخدام کلمات مناسب تلاش اول برای هدایت خود وبعد توجه دادن مخاطب که کاری کنیم تاآنگاه که فرصتها ازدست نرفته .این مقال ودیگر یادداشتها همیشه با مشکل زمان مواجه بوده اند.شاید همین موضوع ضرورت ادامه ی راه را داده ومصمم می کند که بخشی ازحرفهای مانده وتکالیف باقی را باید درفرصت های آتی به تمشیت رساند.

لینک
۱۳۸٧/٥/۳٠ - الیاس پهلوان

   دین و آزادی   

خطری که جمهوری اسلامی را تهدیدمی کند

   مناسبتهای این روزها زمان خوبی برای بیان تاریخی حرکت مردم به سوی تعیین سرنوشت خویش بوده است .غیر از انقلاب اسلامی ۵۷ که هنوز ازآن دوران جدانشده ، شرح وتفصیل وحاشیه ی زیادی برآن نگاشته نشده  ، بامرور تاریخ یکصد ساله ی اخیر خصوصا توجه به  انقلاب مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد ، (وقایعی  که ازاتفاقات این ماه نیز به حساب می آیند ) می تواند نقاط ضعف وقوت حرکتهای  مردمی به سوی قانون گرائی ،دموکراسی ومردم سالاری را به بررسی و مداقه نشست .

  حضور عالمان دینی در این دوره ازتاریخ ایران برای تحقق خواسته های اکثریت مردم نقطه ی قوتی است که درصورت پاسداشت، آن حرکت مزبور می تواند تهسیل شده وبا هزینه ی پائین محقق شود . البته این این آرزویی ایده آل است وچنین نبوده ونخواهد شد کما اینکه سخنان خاتمی بعنوان کسی که درسخت ترین شرایط هم بیانی بهداشتی ودورازتنش را نشان می دهد بیانگر این مشکل تاریخی است .
     گویا آنقدر آش راستیون شورشده که آشپزهای اصولگرا و بخشی از راست های دموکراسی ستیز ویا منتقد روشهای مردم سالارانه ، به دنبال برون رفت ازوضعیت اقتصادی وبین المللی فعلی بوده ودراین راه خودرا به اصلاح طلبان نزدیکتر می بینندتا همپیمانان دیروزشان. گفتمان اصلاح طلبی بهترین شیوه برای حل معضلات روبه تزاید داخلی وخارجی است .در واقع بهترین کارکرد زبان وگفتارکه از معجزات الهی است ، گفتگوی رودرو است. درشرایطی که بی هیچ قید وشرطی حاضرشده ایم با دشمنان دیروز مذاکره کنیم وحال آنها ناز می کنند،چه بهتر که قبل ازهمه ،گفتمان داخلی اغاز وبرای پیچ های تاریخی حرکتهای مردمی ومشکلات روزمره ی مردم درحوزه ی اقتصاد وبین الملل و... راه حل معقول واکثریت پسندی را بیابیم.

لینک
۱۳۸٧/٥/٢٩ - الیاس پهلوان

   تولد حضرت صاحب الزمان ( عج )   

میلاد مولود نیمه شعبان مبارک باد

 برای فهم خویش خیلی ازمباحث علمی وماورائی را به حد خویش نازل می کنم تا درک بهتری داشته باشم . با توجه به اصل اصلاح ، تغییر مدام ، امیدواری ، جلوگیری ازیاس وناامیدی و... همیشه ومدام منجی می طلبم ودائم دراین اندیشه ام که روزی هم به کام ماشود . وقطعا روزی اوخواهد آمد وهرآنچه امروزدست نایافتنی ویا دشوارمی نماید با اندیشه وعمل صالح اصلاح خواهد شد.آنهم نه به آسانی که فکرکنیم چون اگرچنین می بود یقینا باید شامل پیامبران وائمه ی پیش ازاین هم می شد.ولی درهرصورت همچنان با فکر واندیشه ی مهدویت به انتظار اومی نشینیم باشد که چشممان به جمالش روشن گردد.

لینک
۱۳۸٧/٥/٢٦ - الیاس پهلوان

   نام های جایزه دار   

مراصدابزن
   در اعیاد ومراسمی که برای تولد بزرگان دین ،خصوصا چهارده معصوم (ع) برگزارمی شود رسم براین شده که به حاضرینی که نامهایشان مشابه نام والقاب مولود آن روز است جوایزی داه شود . نام هائی که شمرده می شوند حداقل  ۱۴ نام ویا عنوان بوده  وحداکثر آن به سلیقه ی مجری و دست اندرکاران برنامه بستگی دارد. گاهی القاب جزء برنامه نیست ، گاهی به نزد مجری دواسمیها ازاین تصمیم بی بهره اند وگاها لقبها و دواسمی ها  هم ازاین بخشش ها فیض می برند. واضح ومبرهن است که همه ی اینها به میزان بودجه ی اختصاص یافته وبه سیلقه وتوان مجری بستگی دارد که بتواندبابرنامه ریزی خود افرادزیادی را درپای منبر یا تریبون خود تاپایان برنامه حفظ نماید.اگرزمان صدازدن نامها طولانی شود معلوم نیست افرادچه استراتژی انتخاب کنند.صحنه را ترک کنند ویا به امید برنده شدن وتعلق جایزه تاآخر گوش بسپارند به هرآنچه برایشان تدارک دیده شده است.
 الغرض این شرح ومقدمه ی بلند برای آن آمد که بگویم ، تاکنون کسی مرا صدانزده ونخواهدزد .نه من که خانواده ام گوش به اعلام برای جایزه نبوده ایم . ما به تبعیت از نامگذاری های نامانوس پدر درزمانه ی خویش ،به سراغ اسماء  قوم بنی اسرائیل رفته ایم .ضمن عرض ارادت به ائمه ی اطهار وجمیع پیامبران دیگر ادیان ابراهیمی ، تعدادی ازنامهای زیبای پیامبران بنی اسرائیل  را فراخوانده ودریکجا گردآوره ایم . برای همین نیز مطمئنیم که ازپشت هیچ تریبونی ، روزتولد حضرات معظم ،الیاس ومریم وادریس و...اعلام نشده و نخواهد شد واگر ذکری هم ازاین وقایع گفته شود جایزه ای بدنبال نخواهد داشت .ولذاست که ما آرام و بی دغدغه استراتژی خویش را دررفتن یا ماندن برمی گزینیم .

اعیاد خجسته ی شعبان المعظم ، خصوصا روز ولادت مولود امروز سیدالساجدین حضرت زین العابدین ( ع )را به همه تبریک عرض می نمایم.

لینک
۱۳۸٧/٥/۱٧ - الیاس پهلوان

   شرطی شدن میزها   

 تجربه ی این ور میز واون ورمیز

به بازنشسته هائی که برمی خورم اولین سوالم از احساسشان ازاون ورمیز است . واقعا باسی سال این سمت میز نشستن کی می تونه دقیقا وضعیت آن سمت دیگه میزرو آنطوری که هست بیان کنه .هنوز که به پاسخ درستی نرسیده ام . انشاءالله تواین چندسال باقی مانده بشه آمادگی لازم برای درک وقبول اونورمیزو پیدابکنم .

    بعد ازدوسالی که اعتبارات اداری مزاهم برگزاری هر دوره ای شده بودواین هفته برخلاف آن دوره هائی که یا رومی رومی ویازنگی زنگی بود ، دریک دوره ی آموزشی به نوعی دوسمت وسوی میز را تجربه کردم .از ۵ روز یک دوره ،دو روزش را درنقش کارمندو درصف تلمیذان وفراگیران ، آنانکه وقتی به روی صندلیهای آموزشی می نشینند ، بی توجه به سن وسالشان ،ضمیر ناخودآگاهشان را قل قلک  داده با بیداریش ،نگرانیهای یادگیری واسترس آزمون وامتحان را با حد اعلی آن وبا آب وتاب فراوان به بی خیالان دوره منتقل وایشان راهم مضطرب از عواقب دوره وهرآموزشی می کنند.
     وسه روز را درقالب مربی دوره ، آنانکه همیشه اول زمان می کشند و آخر وقت کم می آورند ودراواخر دوره ،  سربسته ،بسته ی آموزشی را رونمائی کرده ، اجبارا سوال وپاسخش را یکجا لو می دهند.با اینکه مرز مربی وفراگیر چندان تحدید نشده وهردو می دانندکه این دوره برای تازه کردن دیدارها، دورشدن از میدان کارزار روزانه و کسب چند امتیازی برای ارزشیابی آخرسالی است ولی نمی دانم چرا به نوعی هردو  لحظه شماری می کنندبرای روزآخر وچرا مضطربندبرای دقایق پایانی . آیا این همان شرطی شدن درطول عمر نیست ؟

لینک
۱۳۸٧/٥/۱٦ - الیاس پهلوان

   ساخت وسازهای غیر مجاز   

چند واحد مسکونی غیر مجاز دربجنورد تخریب شد.

 براساس قوانین جاری درشهرداریها ،مسکن وشهرسازی وجهادکشاورزی ساخت بنا چه درداخل ویا خارج شهرها وشهرکها وروستاها بدون مجوزقانونی ممنوع است.
 منازل وچهاردیواریهای تخریب شده دراراضی با قابلیت کشاورزی درحاشیه ی جنوب شرقی بجنورد ودرروستای احمد آبادواقع بودند.

  

دانشگاه آزاداسلامی بجنورد ، بیمارستان امام علی (ع) ، آپارتمانها و...درغرب روستای احمد آباد، به این زمینها موقعیت خوبی داده وعلاوه برمهاجرین روستاهایی مثل درصوفیان، جمی و...بورس بازان زمین را درسالهای اخیر به منطقه گسیل داشته است.
  

آنچه مایه ی نگرانی است همین موضوعات مرتبط بهم درتخلیه روستاها وگسترش شهرهاست.این وضعیت نیز دریک روز ویکسال بوجود نیامده و نمی آید .کما اینکه پیر مرد مهاجر هم به این موضوع اذان داشته ومدعی است اگر این ساخت وسازها خلاف بوده وهست چرا حالاکه مردم تمام دارائی خودرا درروستا فروخته وقطعه زمینی برای خانواده خویش مهیا کرده تا درکنارشهرضمن دست وپا کردن شغلی، بچه های خود را با امکانات شهری به ثمربرساند، آمدند وازهستی ساقطش کردند.مالک اولیه هم که با پولهای ما به جای دیگری رفته ومعلوم نیست به چه ثروتی دست یافته است.این کاراگرخلاف بوده چرا جلوی کاراورانگرفتند.چرا گذاشتند چنین معاملاتی صورت بگیرد .چرا آب وبرق دادند . و...

  

   هماهنگی ویکدستی دستگاههای دولتی دررسیدگی وتخریب این منازل بحدی است که مردم محل ازتشخیص اینکه با استفاده ازقانون کدام دستگاه این امرصورت گرفته عاجزند ومی گویندهمه بودند.این اتفاق نظر می تواند باب دیگری را هم بگشاید .وآن اینکه درصورت لزوم دستگاههای مختلف می توانند بدون توجه به افتراقهای قانونی وظاهری خویش ،هماهنگ ویکدست عمل نمایند.پس در رفع آثارسوء وپیامدهای ناشی ازاینگونه اعمال ، هم این اراده قادربه ارئه ی طریق هست.این اتفاق میمون را در جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاداشتغال مفید، ازبین بردن ویاکاهش مصرف موادمخدر ،آموزش مهارتهای زندگی ،جلوگیری ازتخریب محیط زیست، آموزش رفتارهای اجتماعی ، و...وازهمه پیشتر وسریعتر رفع مشکل افرادی که خانه هایشان خراب شده  ، می توان به کاربست وگرنه آثارمثبت جلوگیری از تخلفات قانونی افراد ،به ضد آن تبدیل خواهدشد.

  

لینک
۱۳۸٧/٥/۱٠ - الیاس پهلوان

   مبعث حضرت رسول اکرم(ص )   

بعثت حضرت رسول (ص) برهمگان مبارک باد

 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد
 


نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

بغمزه مسئله آموز صد مدرس شدببوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد


بصدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شدطربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد


لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شدکرشمه تو شرابی به عارفان پیمود

که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شدچو زر عزیز وجودست شعر من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شدخیال آب خضر بست و جام کیخسرو

بجرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شدزراه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه برفت و مفلس شد

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مرداد 1387ساعت 14:1  توسط الیاس پهلوان 
لینک
۱۳۸٧/٥/۱٠ - الیاس پهلوان