سالوک ونعمت هايش   

سالوک ویادی ازشهیدشاکومحلی
    کوه سالوک ازرشته کوههای آلاداغ درجنوب شهرستان بجنورد واقع است.ارتفاع قله سالوک 2950 متر می باشد.منطقه سالوک به سبب بارندگیهای زیاد دارای چشمه سارهای زیادباکیفیت آب عالی است.مهمترین چشمه های این منطقه عبارتنداز: پدنلی ، قویون یولی (آبشار)،کنزو،هنگران بالاوهنگران پایین،ترنو،بینم ده، تلوستان بلا وپایین،مدخان بک،قرمزچشمه،و...
    بارندگی زیاد،آب وهوای معتدل،مراتع عالی وچشمه سارهای زیاد،سالوک راییلاقی برای دامداران گریوان واسفرایین ساخته است.همین شرایط باعث شده تااین منطقه زیستگاه وحوش زیادی باشدوقسمتی ازسالوک رابه منطقه حفاظت شده تبدیل نماید.اتفاق ناگوارشهادت شهیدیحیی شاکومحلی نیزدراین محل افتاده است.
   بارش برف زیاداین ارتفاعات باعث شده تاچشمه های فراوانی دردامنه شمالی آن (منطقه گریوان) نیزبوجودآمده وباغات ومزارع زیادی راازرختیان وگریوان تادرتوم رامشروب سازد.
  مردم گریوان درموردسالوک روایت های اسطوره ای دارند.دریکی ازآنها،نقل می شودکه: حضرت علی (ع)نهاری دربالای این قله تناول نموده،به هنگام رفتن ،سفره خویش رابه سمت جنوب قله(جلگه اسفراین) تکان داده والباقی آب خودرابه سمت گریوان(شمال کوه)ریخته است.لذا تولیدغلات دراسفراین فراوان وچشمه وآب درگریوان زیاداست.
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٩ - الیاس پهلوان