طرحهای هفته دولت   

استانداردهای طرحها
   به میمنت هفته دولت طرحهایی به کمیت قابل توجه اعلام افتتاح گردیده است .قطعا طرحهای هردستگاه باتوجه به ماموریت تعریف شده وبودجه واعتبارات ابلاغی  ؛تصویب وبه اجرادرمی آیند.چیزی که معمولادربررسی طرحها وحتی تصویب قوانین مغفول می ماندتوجه به جنبه هایی غیراز نظر واولویت های دستگاه پیشنهاددهنده ومجری است.به عبارتی بعضی ازمصوبه ها؛تصوبنامه ویااقدامات پیش ازخودرانادیده گرفته ویا خنثی می نماید.
   ازاین منظردرتوجه به طرحهای هفته دولت دونکته حائزاهمیت است:
الف- چندطرح ازاین طرحها درارتباط بامحیط زیست است؟
ب - درچندطرح ازاین طرحهاتمام اصول زیست محیطی موردتوجه ورعایت گردیده است؟
    دانستن این دوموضوع(مربوط به مسائل محیط زیست)وجنبه های دیگردرهرطرح ؛کمک خواهدکردکه باخیال راحت بپذیریم که مثلا:طرح عبورشبکه برق یاآب فلان شهروروستابه سلامت انسانهای آن محل ویابه ابنیه وآثارباستانی منطقه آسیبی نخواهدرساند.ویاعبورجاده هایی که قراراست احداث شوند؛بهترین اراضی زراعی وباغی راازحیزانتفاع خارج نکرده ومنابع طبیعی محل عبوررا تخریب نخواهدکرد.همچنین احداث سدهای ذخیره آب دربالادستها ؛ قناتهای موجودرا نخشکانده وزیستگاههای طبیعی زیردست رادرمعرض نابودی قرارنخواهدداد.
  توجه به این فبیل مسائل درطرحهای توسعه نه تنهامانع اجراطرحهای توسعه نیست بلکه بهره وری وضریب اطمینان اینگونه پروژه هارا بالامی برد.
    امیدواریم طرحهای هفته دولت استانداردهای توسعه پایدارراداشته ومسائل زیست محیطی درآن لحاظ شده باشند.
لینک
۱۳۸٦/٦/۱ - الیاس پهلوان