تجمع فردابرای محيط زيست   

فراخوان حمایت از اصول۴۵ و۵۰ قانون اساسی
   طرفداران محیط زیست فردا مقابل سازمان محیط زیست کشورتجمع کرده وبه نقض اصول ۴۵و۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی وبی توجهی آشکار به مسائل متعددزیست محیطی اعتراض خواهندکرد.بااینکه مدتهاست این اعتراضات درقالب نوشته ها؛پیامها؛داستان و...احساسات خودرابیان داشته اندولی حضورفیزیکی دراغلب مواردنمودبیرونی بیشتری دارد.بااین شرایط ودرزمانی که مسولین مربوطه حتی به خودزحمت پاسخ گویی رانمی دهندحضورپررنگ وآرام افرادمی تواندضمن بیان خواسته هامتولیان امرراشایدمجبوربه پاسخگویی وتوجه لازم به مشکلات محیط زیست نماید.
لینک
۱۳۸٦/٦/٤ - الیاس پهلوان