ماه مبارک رمضان   

شهر رمضان الذی انزی فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان
       اینکه شروع ماه مبارک چه روزی است ،مشکل تقریبا همه ساله مامسلمانان غیرعرب شده است.برای همین هم بعضا ازچندروزقبل روزه بانیت قضا ویوم الشک مرسوم روزه داران شده است.امثال ماهم که کمی تاقسمتی محتاط شده ایم ، بانیم نگاهی به دنیای بیرون وبه امیدجبران مافات پیش وازمی رویم.امادراین بین بعض جونای ما،اگردرخیلی جاهامنتقدرسانه انددرهمچوموقعی به تاسی ازاخبارایشان به میهمانی یارمی روند.
        این قسم موضوعات چندان جای گفتارنداردولی ازباب گشایش مطلب ویادآوری مشکل گذشته وآتی مامزدبگیران منوال شمسی است ،وگرنه حضرت دوست باهمه مقررات وقوانین ثابتش ازمابندگان بی مقداربه قدروسع وتابعیت پذیرفته ،خودبه غنای قلیل ما خواهدافزود.
   به هرروی باردگرعمری باقی بودوضیافتی دیگر دعوتیم.باهمه ی بی ریائی مجلس هرکس به توان خویش باجامه ای دراین بزم حضورخواهدیافت باشدکه مقبول دوست افتاده گوشه چشمی بنماید.فرصت غنیمت تبرکات فراوان ازباب حلول ماه امشب یاشبهای دگر.

لینک
۱۳۸٦/٦/٢۱ - الیاس پهلوان