وب سايت گريوان به شماخوش آمد می گويد   

گریوان نام روستاست

 گریوان محلی زیبا در خراسان شمالی است

لینک
۱۳۸٥/٥/٥ - الیاس پهلوان