وب سايت گريوان به شماخوش آمد می گويد   

گريوان نام روستاست

گریوان در استان خراسان شمالی واقع است

لینک
۱۳۸٥/٥/٥ - الیاس پهلوان