خوراسان   

زبان پهلوی هرکو شناسد
خوراسان آن بود کزو خور آسد
خوراسان پهلوی باشد خورآیان
کز آنجا خور برآید سوی ایران

لینک
۱۳۸٦/٢/۱۱ - الیاس پهلوان