ارتباطات   

دوستی ودشمنی درعصرارتباتات

    این روز وعصر به مامربوط است ؟به که مربوط نیست؟ازبعضی چیزااگه بخواهی دوری هم بکنی یه طورایی بهت ربط میدن وبه خودتم نتونن ،ذهنتومشغول می کنن.هم این ارتباطات به کی مربوطه؟به که مربوط نیس؟.به یک زبون میشه گفت خیلی چیزا به هم مربوطن ویا بادید دیگه می شه گفت اینا چه ربطی به هم دارن؟حالا اگه بگیم بابا عراقو به ماچه؟این که اونجا چه خبره وچکارمی کنن به ما چه ؟یارومیگه نه بایدبیین بگین ای کاراکه اونجا می شه چطوری میشه؟ وچطور میشه که نشه؟اصلا ممکنه خودامون بگیم مگه می شه هم نوعا رو فراموش کرد؟بابعضی این نظرا همه توکارهم می تونن دخالت کنن .کارمند توکاررئیس ورئیس توکاردیگرا.درتوجیه هم بسته نیست.می شه بگیم ، باباماچیزایی که باهم داشتیم نزدیک سه دههست بی خیالش شدیم حالامیگین  بیایم توکاردیگرون دخالت کنیم ؟چیزی که به مامربوطه این همه صبرمون دادین ،حالا اومدین قصه دیگرونوبراما میگین .اینارو می گین تابخاطردل رئوفمون ودیگردوستیمون توکارای شما شریک شیم.مگه شما ودوستاتون نبودین که ازتو عراق این همه به ماخسارت زدین وحالاهم ازهمه چی میگین غیر از خسارات ما.میگن بله دردنیای ارتباطات همه چی به هم ربط داره .اینجا که سهله درافغانستان هم ما بخاطرشما اومدیم .یادتونه یه روزایی هم توشرق درگیر بودین هم توغرب ؟اصلا ما خودمونوفراموش کرده درعشق وصال(همون ربط)دیگران می سوزیم.همش  برادیگروان کارمی کنیم .می خواهیم باهم ارتباط داشته باشیم.می بینین 50 ساله ماارتباطمونو با فلسطین حفظ کردیم .پس بدونین جاهادیگه روهم به همه مربوط می کنیم.توصیه ما ودوستا اینه که همه بایددوست ومربوط به هم بشن ورگرنه ماخودمون ارتباطاتو محکم می کنیم تامو لای درز این ارتباط نره .
     الغرض می بینین  ماهم که از قدیم همه چیزوبه هم ربط می دیم ،این ارتباط رودرروزای ارتباطات به هم مربوط کرده می گوییم نه تنها ارتباط شمادرارتباط بااونا به همه مربوطه، بلکه  وقت  عدم ارتباطمون گذشته وحالا خیلی چیزا به هم مربوطه  .
       اگه هرچیزای باربط وبی ربطوبه هم بافتیم خیالی نیس ، فقط دراین ارتباط این مضمون  کلام مولا فراموش نشه که فرموده اند:"درارتباط وبرخورد بادشمن هم رفتاری داشته باشید که اگه یه روزی با هم دوست شدین از هم دیگه خجالت نکشین". بله خدازبان رابرای برقراری ارتباط آفریده است.خوب ازش استفاده کنیم.مرحوم تورگوت اوزال سالاپیش گفته بودن: در عالم سیاسیت نه دوستیها پایداراست ونه دشمنی ها.

لینک
۱۳۸٦/٢/٢۸ - الیاس پهلوان