دوم خرداد   

خوش بحال بعضیا
       ماخودمون درگیر چه چیزایی می کنیم .خوبه این درگیریها نتیجه ای هم داشته باشه؟خوش به حال بعضیا .چه نوشته های خوبی دارن .چه اگهی جالبی ؟اون وقت مانگران کوه باباموسی ،شکست زمین، جاری شدن سیل و... راستی امروز چه روزیه ؟ توخردادچه اتفاقایی افتاده؟خیلی اتفاقا افتاده ؟.خوب چند تاشو نام ببرین. ...اینی که گفتین خوبه ولی چرا از اول خردادشروع نکردین ؟بابا تولد حضرت زینب و روزپرستارکه مبارک شما وپرستاراباشه ، امسال به اول خردادافتاده  ،وگرنه۶جمادی الاول توسالای دیگه به روزای دیگه می افته .روزای دیگه چی؟ روز آزادی خرم شهر .درسته آن سوم خردادبود. قبلش چی؟...به یادنمی آرم.عجب اگه قبلیا وبعدیارونگفته بودی می گفتم آلزایمر داری .ولی نشون می ده خوب بلدی روزبین اول وسوم خردادروفراموش کنی .عیبی نداره همین فراموشی شاید باعث بشه تایه روزای دیگری روببینی . ...
  چه حرفا می خواستیم ابتکارقشنگ یک آگهی تسلیت بگیم ونشون بدم حرف به کجاکشید.دست مریزاد.متاسفانه آگهی دیر دستمون رسید ونتونستیم توتعذیه شرکت کنیم .ضمن عرض پوزش ازقصور حادث شده ،این ضایعه را به اربابان مصیبت تسلیت گفته ،غفران ومغفرت برای آن مرحومه وصبر واجربرای بازماندگان مسئلت داریم.
پیام تسلیت برای خانم  هن

لینک
۱۳۸٦/۳/٢ - الیاس پهلوان