هفته محيط زيست   

سالوک، مبارک باد هفته محیط زیست
     هفته محیط زیست را  از این جهت به سالوک تبریک می گویم  که اولا:حال وهوای قله ودره هایش درسراست ودرثانی  محیط وصف ناپذیری دارد، که هنوزبه وضع اسفبار زیستگاههای دیگر دچار نشده است.باخطراتی که از ناحیه انسانها برای طبیعت ومحیط زیست وجود دارد بهتر است وسایل وامکانات دسترسی آسان برای ایشان فراهم نگردد.علی رغم این وصف متاسفانه احداث جاده ای هرچند خاکی برای دیده بانی ومراقبت وسایل مخابراتی موجب شده تاعده ای نه ازبرای کوهنوردی وپیاده روی، بلکه با گشت وگذار دربخشی از سالوک، وضعیتی همچون دیگر مناطق ییلاقی، برای قسمتی از سالوک نی  بوجود آورند.
     باعث تاسف است که مسولین حفاظت از محیط زیست وحتی طرفداران محیط زیست وحیات وحش ،همچون کارآگاهان جنایی بعد از مرگ واردصحنه شده وبدنبال کشف مجرم می گردند.اگر راههای صحیح حفاظت رایافته وپیشاپیش راههای ورودمجرمین را تحقیق نماییم پیشگیری لازم صورت گرفته وبه هنگام وقوع جرم ازسر استصال و منفعلانه بدنبال مجرم یامجرمین خود ساخته نخواهیم گشت.
      آیا سازمان محیط زیست واحدی به نام تحقیق وتوسعه دارد؟ آیا باتوجه به نیاز روزافزون جامعه به محیط زیست ومسائل مربوط به آن، سازمان قلمرو خویش را افزایش داده ویااینکه نسبت به قبل وسعت مناطق حفاظت شده کاهش یافته است؟چقدر منابع طبیعی ومحیط زیست هماهنگ هستند؟
      بوته ودرختچه ودرختان سالوک راسالها هیزم شکنان نیازمند به هیچ می فروختند.بعد سالها برقراری ارتباط شمال وجنوب وبردن نفت وگازبه دیگر نقاط کشور ، درختان وبوته ها از گزندآسیب رهایی یافته اند.اماخطراتی مدرن و امروزین سالوک را میشود لیست کرده فکری به حالش کرد:
1- دام زیاد وچرای بی رویه
2- شکارچیان بی رحم وبی ضابطه
3- کوهروندگان بی توجه به مسائل زیست محیطی
4- تخریب بعضی نقاط برای کشت وکار
5- آفزایش آلوده کننده هایی مانندظروف یکبار مصرف
6- استفاده ای هرچند کم از بوته ها ودرختچه هاتوسط دامداران دارای پروانه چرا
7- تخریب کوه ومراتع برای احداث جاده به بهانه استفاده دامداران ودستگاههای دولتی برای نصب سیستمهای ارتباطی و...
8- خطرات جانی  محیط بانان از ناحیه شکارچیان ودزدان چوب
...

لینک
۱۳۸٦/۳/٢٠ - الیاس پهلوان