حيات وحش سالوک   

  جنگل ارس کنزو
     جنگلهای ارس کنزو درمنطقه سالوک؛ جایی که بارهاگریوانیهادراین منطقه ومناطق اطراف پلنگ وحیوانات وحشی رادیده اند.متاسفانه همین محل ازسالهای پیش چندپلنگ ازبین رفته است.

http://tinypic.com/62yz70i.jpg

لینک
۱۳۸٦/٤/۱٩ - الیاس پهلوان