پيروزی عراق   

فوتبال عراق قهرمان آسیاشد
     ازفوتبال فقط پخش مستقیم وبازیهایی که جنبه ملی دارد پیگیری می کنم وبعضی بازیهای حساس ورقابتی راهم برای کلکل کردن با آقاپسر هاتعقیب کرده وژست مخالف ایشان را می گیرم.
    بازی عراق وعربستان به ظاهر ازمقوله های فوق نبودولی درعین ناباوری خوشحال می شدم که عراق برنده رقابت باشد واینگونه شد. عراق خسته ازرقابت های اجتماعی وسیاسی پس ازصدام؛ اولین پیروزی وقهرمانی خود درجام ملتهای آسیا را خوش تجربه کرده ورودخوبی به جامعه جهانی داشته است .بااین رویدادتاریخی همچون مسائل سیاسی ؛ورزش عراق هم درراس خبرهای روزقرارگرفت.
      این پیروزی نشان ازچیست؟درکشوری که گروههای سیاسی آن همدیگررابر نمی تابندورهبری دولت خویش وآمریکارابه چالش کشیده اندچگونه بازیگران صحنه ورزش آن؛ بازی منسجم تیمی ارائه وبرکشوربه ظاهرباثبات وثروتمندفائق آمدند؟ نقش مربی وکادر فنی وبازیکنان هریک چنددرصدبوده است؟آنهاچه داشتندکه ماوعربستان نداشتیم؟مگر چه اتفاقی افتادکه تیمی که به تیم ب ماقبل ازاین بازیهاباخته بوداینگونه صدرنشین آسیاشد؟
به هرروی این پیروزی به کام همه عراقیها شیرین ترباد.
لینک
۱۳۸٦/٥/۸ - الیاس پهلوان