خودنظارتی یا...

       ازقبل حرف وحدیثهای درباب اینکه دستگاههای دولتی ...به مناطق تفریحی واردوعرصه را برخانواده ها وجوانان تنگ می کنند. درنگاه اول هم وقتی واردارتکندشدم درورودی وتابلوهای نصب شده چنین وضعی را تداعی می کرد.سیربیشتر درمحل ودیدن برنامه اخذوجه ودادن کیسه زباله وبرگرداندن وجه درقبال تحویل زباله های تولیدشده نشان ازتفاوت وضع این محل توریستی با نقاط دیگربود.
  مقایسه دومحلی که دریکی نظارت هست ودردیگری نیست ؛مارامجبوربه پذیرش دوحالت می کند:نظارت دیگران(دولتی) برما یا خود نظارتی.کدام بهتراست ؟آیایکی نافی دیگریست؟آیا هردومی توانندمکمل هم باشند؟درهرصورت نظارت دستگاههابرای آموزش وهمیاری خوب است ولی دخالتهای قیم واردردرازمدت اثرات سوءخواهدداشت.

5z20duq.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید