طرحهای اقتصادی

طرحهای تولیدی

       کلید تمام مشکلات اقتصادی  موجود در تولید نهفته است .دربستر تولیداشتغال به نرم های قابل قبول رسیده ، تورم به درصدهای غیر آذاردهنده نزول کرده، رکوداقتصادی رخت برخواهد بست.
       گفتن همه اینها به این سادگی نیست، وگرنه علمای اقتصادنسخه ای پیچیده ودراختیار مردم البته نه جلوتر ازمردم دردست متولین رسمی قرارمی دادند تا پاداشی از ره این طرح ونظر نصیب ایشان وافتخاری برای دولت مردان گردیده بگویند:دردوره زمامداری آنان چنین وچنان تلاشها شده که از دوره باستان تاکنون چنین رکوردی در وضع اقتصادی جامعه پیش نیامده است.آری به مفتی نیست که من امی وعامی بایک نوشته نظری دهم که با اجرایش  جایی گلستان شود .کل اگر طبیب بودی سرخوددوانمودی.
     به نظرم نسخه های اقتصادی ازهرنسخی سخت تر وپیچیده تر است. علمای اخلاق وسیاست و...می توانندنظراتی دهند وخودبهره برده ودیگری راهم مستفیض فرمایند.اما اقتصادچون ضمن ارتباط بادیگر علوم شیوه وراه ورسم خاص خود را دارد، درخیلی از مواقع به بهترین تئوریسین ها ی اقتصادی هم رحم نمی کند.اقتصادانی به زعم خود تمام محاسبات کارراکرده وگلوگاههارا شناسایی کرده تاطرحی موفق ارائه نمایدولی دراین بازی شطرنج عاملی کوچک وناشناخته تمام رشته اش راپنبه می کند.همین سختیهای کار باعث شده تا عده ای برای توجیه مشکل تقدم توسعه فلان را برتوسعه فلان مطرح نمایند.درصورتی که توسعه ابعادمختلفی داردوبایک بعد ممکن است رشددربخشی پیش بیاید ولی توسعه حاصل نمی شود.
     دریک بازاررقابتی از نوع سالم خیلی از امور قابل پیش بینی ومحاسبه است .قابل پیش بینی از این نظر که قوانین اقتصادی کوتاه و واضح وثابت هستند. دراین صورت بنگاههای اقتصادی دررقابت با یکدیگرضمن انتفاع  خودجامعه را از فعالیت خویش بهره مند می سازند.
     مادرقدوقواره ای نیستیم که به اقتصادکلان کاری داشته باشیم.به حقوق کارمندی ساخته وهرچند شبی بی شام ولی آرام بربالین می گذاریم. پس ازاین همه زیاده گویی چه طرفه؟ بله قصد بحث ونظری درباب  اشتغال درحد یک بنگاه اقتصادی کوچک ومحلی است، شاید اینگونه نظرات روزی به کارآید.ماراکه حاصلی نبوده دیگری را مشغول دارد.
     به هرروی قصد اینست که به فراخورحال بعضی طرحها وشغل هایی که امکان پیاده سازی آن درمقیاس کوچک میسر است به کمک دوستان ارائه تاجویندگان کارنظری فکنده ودراجراتکمیل کنند.این ایده هم درمراجعات حضوری ومکاتبه ای که از شهرهای خراسان بزرگ به دست دوستان همکار رسیده نشات گرفت .بااین گفتارتوامان اقتصادی وادبی و... دوستان قول داده انداگرخواسته وحرفی ازهرجا( گریوان وبجنوردومشهدو...)رسیدبی هیچ منت وپاداشی راهنمایی فرمایند.

/ 0 نظر / 7 بازدید