نشست رئیس جمهوربااقتصاددانان

  بیماری هلندی

     هرموقع که پول نفت کشورازپاروبالارفت ؛روسای دولت ها گفتند بااین پولهاچه کنیم؟اولین بارامیر عباس هویدااین پرسش را مطرح کرده وگفته که آنقدرپول داریم که نمی دانیم بااین ها چکاربکنیم .ودرهمین رابطه درجای دیگر به این مضمون گفته بودندکه خارجیها کارمی کنندوماآقایی می کنیم ؛آنهاهرچه بفروشندمامی توانیم بخریم.درآن دوره مقداری ازاین پولهاراصرف واردات وبخشی را درکشورهای دیگرسرمایه گذاری کردند.
   دوره دوم دولت آقای خاتمی هم برخلاف دولت اولش که باکاهش درآمدهای نفتی مواجه بود؛با افزایش قیمت جهانی نفت مصادف ومطرح شد که باین پولها چه کنیم؟
    مسولین واقتصاددانهاازبیم ورودبیماری هلندی به اقتصادایران پیشنهادتاسیس صندوق ذخیره ارزی رادادند.این صندوق درزمان آقای خاتمی منتقدانی ازدوسوی موافق ومخالفین دولت وقت  داشت .مخالفین دولت برای جلب نظر مردم تقاضای صرف مبالغ جمع آوری شده برای معیشت ایشان راداشتندوبعضی موافقین دولت هم برای اینکه نظرمردم را نسبت به دولت مثبت کرده باشندخواستارخرج این پولهابودند.دولت آقای خاتمی غیر ازمواردی که مجلس هفتم تکلیف کرده بودبقیه ارزهای حاصل ازفروش نفت را درصندوق ارزی پس انداز کرد.
    دولت هشتم باخزانه ارزی قابل توجه جای خودرابه دولت نهم داد.دولت آقای احمدی نژادچون با شعارطرفداری ازقشرمستضعف روی کارآمده وقصد داشت این قشر ازدرآمدهای نفتی بهره مند سازددرابتدابه شکلهای مختلف ارزهای این صندوق رامصرف نمود.
   روشهاوپیامهای انبساطی دولت (هرچنددرعمل عده ای ازمردم اعمال بانکهاراانقباضی شده می دانند.)موجب شد تاتعدادی ازاقتصاددانان نسبت به عواقب ناشی ازاین برنامه هابه دولت هشداردهند. نامه اولیه این عده با برخورد خوبی روبرونبودولی نامه اخیر باعث شدتاریاست جمهورمحترم ضمن استقبال درجلسه مشترکی به بیان نظرات دولت پرداخته ورودرروبا نظرات اقتصاددانان آشناشود.
   پرسش مهم رئیس محترم جمهورتکرارسوالات همتایان قبلی بودکه: بااین  پولهاچه کنیم؟قطعا نسخه واحدی ازنظرات موافق ومخالف روشهای دولت درنخواهدآمدولی شنیدن حرفهای یکدیگراگر ازسر نیازوناچاری هم که باشدبرای کشورطبعات خوبی خواهدداشت .
  آیااین مباحث ادامه خواهدیافت؟
  آیااین موصوعات درحضوررسانه های جمعی ومنتقدان پیگیری خواهدشد؟
  آیاصندوق ذخیره ارزی خواهیم داشت؟
  آیاازسرایت بیماریهای جدیدبه اقتصادایران جلوگیری خواهدشد؟
  آیا...

/ 1 نظر / 7 بازدید
مديريت شاخه تاريخ پرشین بلاگ - اميررضا

به نظر من با اين همه پول و ثروتی که داريم بهتر است به حزب الله لبنان و يا به سيد حسن نصرالله کمکی بکنيم بيچاره ها برای تهيه موشکهاشون و مهمات تو تنگدستی هستند .... ممنون که به وبلاگم آمديد ....