سرمای طولانی سالوک

بااولین نگاه حس کردم که بوته ها وعلفهای نقاط مختلف سالوک نسبت به سال گذشته تفاوتهایی دارد.موضوع را با تعدادی از همسفرانی که سال پیش درهمین روزها بابه سالوک آمده بودیم درمیان گذاشتم.آنهاهم متوجه چنین وضعیتی شده بودند.سرسبزی وشادابی کوه ودرههاواطلاع ازباراندگی فراوان مانع از آن بودکه فکرکنیم تغییرمحسوس بواسطه کاهش میزان بارندگی باشد.بین راه مختصر آبهایی روان بود که سال گذشته حرکت وجریان آن بوضوح مشاهده نمی شدولی امسال درباریک ترین بخش جاری آن می شددرسکوت دره ترنم صدای زلال قطره های پیوسطه را ثبت وضبط کرده ،مشکهای مدرن آب را برای دوموغد کردن ناشیان لب خشکیده پر کرد. آب چشمه جرف که اولین چشمه بین راهی ییلاقیان وبه کوهروندگان است تاچشمه پدنلی وآبشارقویون یولی همه حاکی از سالی پربرف وباران بوده است.
   اوضاع دوسال رابه مقایسه با چوپانان وییلاق نشینان گریوانی درمیان گذاشتم ،جز یک نفر همه ،افزایش باران وبرف نسبت به سال قبل راقبول داشتند.دلیل کوتاه بودن بوته ها وعلوفه ،یاعدم رشد کافی آنها راطولانی بودن سرمای سال عنوان نمودند.باهمه اینها گوسفندان وچارپایان رهادرچراهگاههای زیبای دشتهای سالوک بامحافظه کاری تمام ،گله وشکایتی ازوضع موجود نداشته ،یک پوزه به علفهای باطراوت زده یک سربه پاس این همه نعمت بسوی منعم برمی داشتند.علف هم بایدبه دهن بزی شیرین بیاید،ماچه کاره ایم که درکار خالق دخالتی نموده کوس رسوایی خود آشکارنماییم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
خوراسان

سخنگوی نیروهای فتح: رژیم ایران مسئول وقایع خونبار غزه است. به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. برای آگاهی عموم. به مناسبت در گور شدن ورجاوند. نمایندگان جبهه ملل غیر فارس با كميته خارجه پارلمان نروژ ديدار نمودند. گزارشگران بدون مرز : دستگاه قضايي گزارشگران اعتراضات مردمي را مجازات مي کند. در وبلاگ خوراسان بخوانید