تربت حيدريه

    دیداری دوباره

    سالها پیش ُ در کمال ناشناسی برای کار به تربت حیدریه وارد شدم . سه سال خدمتم در این شهر طول کشید.چون  خالی ذهن بودم در مورد موقعیت شهرستان ورفتار مردم آن  ُ هیچ حرف وحرکتی را از پیش با حدس وگمان تحلیل نمی کردم . همین رفتار وبرخورد ساده ُ موجب شد تا سه سال را با آرامش کار کرده دوستان زیادی یافته وبا همراهی آنها منشا خدماتی شویم .از آن سالها دوستان خوب وخاطرات شیرینی  دارم . در آن سالها خواف تازه مستقل وهنوز رشتخوار وفیض آباد  جزء ۶ شش بخش تربت حیدریه بودند.شهرستانی با این وسعت زمینه کاری خوبی بود .
   ورود اخیربه تربت حیدریه ودیدن چند روستا در مه ولات ورشتخوار خاطرات خوب گذشته را تجدید کرد.
 پسته کاری زیادی در فیض آباد ورشتخوار صورت گرفته است . موقعیت مناسب منطقه   وورود پسته کاران رفسنجانی بر رونق کشت پسته افزوده است .درآمد های ناشی از فروش پسته زندگی افراد را دگرگون کرده است .البته این دگرگونی در گذشته در زندگی دامداران نیز اتفاق می افتادولی بعضا بخاطر عدم حمایت مناسب ویا بی برنامگی ُ بعضی از دامداران را باورشکستگی مواجه کرد.امید است این وضعیت باتوجه به مشکلات تجاری باکشورهای دیگر پسته کاری رابه چنین سرنوشتی دچار نکند.
   بارندگیهای خوب امسال بیشتر ازهمه دامداران مناطق دامداری مثل کیبرکوه وجنگل وجنت آبادو...را خوشحال کرده است. ....

/ 2 نظر / 5 بازدید
يوسف* A LiTtLe StAr in the BiG sKy

سلام تربت رو دوست ندارم چون شهری ويرانه بيش نيست!!! گفتيد باشگاهی نيستيم!..کاش پيشنهادی هم می داديد http://mashhad.persianblog.ir

مدير

پس هنوز نشناختي شون . بيا جاي ما ببين