کودتای ۲۸ مرداد

سایه سنگین 28 مرداد
   امروزبرگی ازبرگهای تاریخ ایران است که بعدازمشروطیت حادثه مهم مردمی  تلقی می شود.اکثریت مردم این روزراقدرمی دانندولی برای بوجودآوردندگان ومخالفین مصدق پارادیمی است که گرنبودگذرزمان هضمش آسان نبود. 28 مردادازآن روزهایی است که باهمه حرف وحدیث های پیرامون آن سایه اش برسرخیلی هاسنگینی می کند.آمریکا بعنوان طرفداردموکراسی ،دولت مردمی ونماددموکراسی مردم ایران راباکودتاازمیان برداشته وبعنوان یک رسوائی درکارنامه خودبه ثبت رسانده است.مخالفین داخلی مصدق ازیک طرف قصد یادآوری کارنامه سیاه آمریکارادارندوازطرفی باذکراین واقعه بایدکارنامه ایشان رامرورنمایند.ازاین زاویه مصدق وکوتای 28 مرداداستخوان گلوگیری است برای آمریکاودشمنان او.آمریکا با اینکه به سبب کارنامه سیاه درهمکاری با انگلیس توان مانورهای دفاع ازحقوق بشر ودموکراسی را ازدست داده ولی همچنان درتلاش است تابااعلام بخشی ازدخالتهایش درکودتا، این لکه ننگ را کم رنگتر جلوه نماید.
   درهرحال باشدکه یادآوری روزهای سرنوشت سازتاریخ ایران گرفتن پندوبرداشتن گامهای بعدی باشد.
      پدرم خاطره ی این روزراچنین می گفت: "صبح که برای برای کارهای خودازگریوان به بجنوردآمده بودم ،جمعیت زیادی  رادیدم  که درخیابان (ظاهرااوایل خیابان بش قارداش)به راه افتاده ودرودبرمصدق می گفتند.دروسط جمعیت سرهنگی روی کرسیچه (چهارپایه) رفته وحرفهایی درتعریف ازمصدق می زدومردم حرفهایش را تاییدمی کردند.بعدتوقفی کوتاه به چهارشنبه بازاررفته وپس ازخریدوانجام کارهایم درمسیربرگشت به سمت گریوان ،عده ای ازمردم  ،شایدهمان تعدادصبح، بادرودبرشاه گفتن مصدق را خائن به میهن می خواندند"

/ 1 نظر / 8 بازدید
عباس ناصری

سلام آقای ژهلوان هميشه بيادتان هستم شرمنده کمتر سر ميزنم اميدوارم از شرمندگی در بيام