شادی فرصتی برای توسعه

تولد امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد

      شب تولد امام حسن (ع) تو دوره های ما هم برجسته تر شده است. به رسم چندین سال دوستان همکار سی شب را درمنازل یکدیگر دوره ی قرائت قرآن داریم .این شب مبارک را ازچند سال قبل همکارخوبمان حاج آقای منوچهری رزو دارندکه البته امسال برنامه به امشب محول شده است .برا امشب نمی دانم چه برنامه ای تدارک دیده اند  ولی اگر به سیاق سالهای پیش باشد ، بعد قرائت یک جزء ( ۱۶) قرآن کریم ، پذیرائی خواهیم داشت  اندکی متفاوت از شبهای دیگر وجشن مختصری ،  که باید آقای سپهری سنتوری بنوازد وجای خالی مرحوم حسین شجاعی راهنرمندانی دیگر پرکنند و همچون او دکلمه وآوازی ومدحی بسرایند .از آغاز این برنامه تا امروز  نسلی تغییر وضعیت داده وبه عنوان جوان امروزی کمتر دراین برنامه شرکت می کند ولی پدران و ته تغاریهایشان  هنوزگرما بخش محفل کوچک ما دراین شب و شبهادیگرند.تولد بهانه ی خوبی است که بعد از یک روز روزه داری وعبادت ،حتا متشرعین هم دستی به دستی بسایند ودرذکر اذکارغیر معمولشان با جوانتر ها همنواشوند.

   نیافتن شیوه های مناسب جشنها ، به نوعی تفریح وشادی را هم به عوامل گسست نسل ها افزوده و می رود تا هرآنچه را  جاذب جوان امروزی است ، ناصواب برای نسل گذشته وآنچه را مورد پسند پدر افتد، کهنه وغیر قابل مصرف برای فرزند جلوه کند.اینکه فرزند ونسل امروز همه چیز گذشتگان  را تایید نکند ، پر بی راه نبود ه وتا حدودی برای پیشرفت وتغییر ضروری است ولی گسست وبی توجهی به اخلاقیات جامعه می تواند برای برهه های خطر درکشور، خطرناک جامعه باشد.
  به قول منتقدین وضع امروز، برای عزاداری وتعزیه برنامه های مفصل وبا آب وروغن فراوان  داریم ولی برای شادی ،برنامه ای نیست ویا موانع فراوانی داریم.به قول آن هنرمند ملتی که شادی وخنده نداشته باشد به توسعه نمی رسد.

/ 4 نظر / 12 بازدید

طبریها بیان اینجا http://tabar-village.blogfa.com/

گریوان نیوز

سلام گریوان نیوز با عنوان فراخون برای آرم اولین میدان گریوان به بروز شد. لطفا اظهارنظر فرموده ف طرح خودرا به گریوان نیوز ویا اعضای شورا اعلام فرمائید.

حسن محمدخانی

وبلاگ خیلی جالبی بود. کارتون عالیه من براتون آرزوی موفقیت می کنم. چراشما درمعرفی خودتون جلوی جنسیت کلمه زن روتایپ کردید؟