ساخت وسازهای غیر مجاز

چند واحد مسکونی غیر مجاز دربجنورد تخریب شد.

 براساس قوانین جاری درشهرداریها ،مسکن وشهرسازی وجهادکشاورزی ساخت بنا چه درداخل ویا خارج شهرها وشهرکها وروستاها بدون مجوزقانونی ممنوع است.
 منازل وچهاردیواریهای تخریب شده دراراضی با قابلیت کشاورزی درحاشیه ی جنوب شرقی بجنورد ودرروستای احمد آبادواقع بودند.

  

دانشگاه آزاداسلامی بجنورد ، بیمارستان امام علی (ع) ، آپارتمانها و...درغرب روستای احمد آباد، به این زمینها موقعیت خوبی داده وعلاوه برمهاجرین روستاهایی مثل درصوفیان، جمی و...بورس بازان زمین را درسالهای اخیر به منطقه گسیل داشته است.
  

آنچه مایه ی نگرانی است همین موضوعات مرتبط بهم درتخلیه روستاها وگسترش شهرهاست.این وضعیت نیز دریک روز ویکسال بوجود نیامده و نمی آید .کما اینکه پیر مرد مهاجر هم به این موضوع اذان داشته ومدعی است اگر این ساخت وسازها خلاف بوده وهست چرا حالاکه مردم تمام دارائی خودرا درروستا فروخته وقطعه زمینی برای خانواده خویش مهیا کرده تا درکنارشهرضمن دست وپا کردن شغلی، بچه های خود را با امکانات شهری به ثمربرساند، آمدند وازهستی ساقطش کردند.مالک اولیه هم که با پولهای ما به جای دیگری رفته ومعلوم نیست به چه ثروتی دست یافته است.این کاراگرخلاف بوده چرا جلوی کاراورانگرفتند.چرا گذاشتند چنین معاملاتی صورت بگیرد .چرا آب وبرق دادند . و...

  

   هماهنگی ویکدستی دستگاههای دولتی دررسیدگی وتخریب این منازل بحدی است که مردم محل ازتشخیص اینکه با استفاده ازقانون کدام دستگاه این امرصورت گرفته عاجزند ومی گویندهمه بودند.این اتفاق نظر می تواند باب دیگری را هم بگشاید .وآن اینکه درصورت لزوم دستگاههای مختلف می توانند بدون توجه به افتراقهای قانونی وظاهری خویش ،هماهنگ ویکدست عمل نمایند.پس در رفع آثارسوء وپیامدهای ناشی ازاینگونه اعمال ، هم این اراده قادربه ارئه ی طریق هست.این اتفاق میمون را در جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاداشتغال مفید، ازبین بردن ویاکاهش مصرف موادمخدر ،آموزش مهارتهای زندگی ،جلوگیری ازتخریب محیط زیست، آموزش رفتارهای اجتماعی ، و...وازهمه پیشتر وسریعتر رفع مشکل افرادی که خانه هایشان خراب شده  ، می توان به کاربست وگرنه آثارمثبت جلوگیری از تخلفات قانونی افراد ،به ضد آن تبدیل خواهدشد.

  

/ 1 نظر / 14 بازدید
انجمن جبهه طبيعت

با سلام و درود چشم اميد داريم كه دست در دست يكديگر، رنگ طراوت را به تاريكي عصر آهن بزنيم تا طبيعت مادر روح حيات را در كالبد مرده بشريت بدمد. "اگر ارتباط با طبيعت برقرار شود و آنچه با آن رابطه برقرار مي شود دستكاري شده‌ي انسان نباشد و كاملاً طبيعي و زنده باشد مانند حيوانات و گياهان وحشي، مي توان از طريق آنها پيام غيب را دريافت كرد و بعضي از ناديده ها را ديد. در صداي حيوانات، در زوزه گرگ ها، غرش شيرها، آواز پرندگان، فرياد قوها، شيهه اسب‌ها، نعره ببرها و جيغ عقاب‌ها نام هايي پنهاني از خداوند نهفته است كه اگر به دقت شنيده شوند، معلوم مي شوند".(ا.م.ر) خانه "انجمن جبهه طبيعت" متعلق به شماست. منتظر حضور گرمتان هستيم. http://www.naturefront.org http://www.naturefrontsociety.org