هم‌دلی

 تمرین زندگی

   سه عدد از دهگان مغفول مانده از شمارگان زبان ترکی فرصتی را بوجود آوردند؛ تا نظرات خوبی طرح و به اشتراک گذاشته شود.  یئتمیش، سئکسن، توخسان، این توانائی را داشتند؛ که اعلام کنند، در حد و اندازه این‌ها بین نسل‌ها فاصله افتاده و دستگاه شمارش گذشتگان رو به فراموشی می رود. فریاد بر آوردند: آی نسل امروز خود را فراموش نکنید.  این سه عدد دو رقمی تقریبا میانگین سنی جامعه‌ی ماست. نسل گذشته به چشم می بیند که هر نسلی اگر عددی یا کلمه‌ای از کلمات را به فراموشی سپرده‌اند، در واقع خویش‌تن خویش را گم کرده سرگردان در وادئی قدم می گذارند که نیافتن هدف با سرگشتگی آن‌ها پیداست. مخالفین تلفظ کنندگان این اعداد خوشحال از این نباشند، که ره‌گم کردگان این راه به وادی آن‌ها ره‌سپار خواهند شد. کما این‌که آن‌ها خود راه گم کردگانی دارند که راه به سوی این قوم ننهاده‌اند. در هر قومی اگر نسلی از نسل‌هایش از آن قوم بریده‌اند،  در قوم دیگر هضم نشده بلکه سرگشته و حیران عمر به پایان برده ‌اند.

  خطر از بین رفتن زبان و گویش‌ها ، خطری جهانی است. جامعه‌ی جهانی سال‌هاست با این پدیده روبرو بوده و اندیشمند در پی آنند که از انقراض حتی کوچک‌ترین قومی با زبان ولهجه‌ی خاص  جلوگیری نمایند.       
   بیش از آن که طعن و لعن هم دیگر را در سر به‌پرورانیم ؛ به باهم زیستن و قبول هم با همان زبان و اندیشه فکر کنیم.

/ 0 نظر / 24 بازدید