سالوک؛ صعوددوباره

عذرچندروزدوری
     چندروزرفت وبرگشت از سالوک ؛قطع اینترنت ؛مشکلات میهن بلاگ ومشغله های اداری وچندروز فراغت ؛باعث شدتایادداشت های تقریبا روزانه ازهم گسسته ؛به پست های هفته ای تبدیل شود.رشته سخن پاره شده وتایافتن سرآن فرصتی باید. به هرروی برای دل خودواحترام به دوستان ؛گرعمری باشدآشفته گوییهاراازنقطه ای آغازخواهیم کردتابخشی ازآب رفته به جوی بازگردد.
     عجالتااینکه دوبارصعودبه سالوک ودیدن تصاویرارتفات مشرف برگریوان ودامنه های جنوبی سالوک همچنان ذهن را به سمت یادداشت هایی درباره دره ها وچشمه های این مناطق زیبا معطوف داشته است.اگردرروزهای آتی ادریس آقاهم فضای گریوان دات آی آر را دراختیارمان قراردهدبوفورعکسهاخواهیم داشت ازگریوان وسالوک وبجنوردو...
   برای قبول عذر این زیبا مناظر تقدیم شما:524cnxi.jpg
دراه سالوک :سیاه خانه به سمت تلوستان

/ 0 نظر / 7 بازدید