حلول ماه

 ماه مبارک ، مبارک باد

     تمام شواهد وظواهرحاکی است که بی هیچ شک تردیدی باید ماه عزیز پرده ازرخ برداشته ، چشم خیل مومنان روزه گزار را به جمال نورانی خویش منورسازد. اینکه چندساعت یا یک روز مادیرتر شرف یاب می شویم برای آن همیشه ماه ،مسئله خاصی نیست وهمین انتظار وکاوش انسان ، به زیبائیهای این ماه بابرکت افزوده است.واینکه چگونه مسلمانان اطراف ما از افغان همزبان تا عربهای هم مرز ،فاصله کوتاه ماتاماه را افتراق می دهندبه حرف وحدیثهای برداشتی از متون شبیه تراست تا یک موضوعی علمی وعینی مثل روئیت هلال ماه . همین اختلاف های به غایت آشکارشده موجب گردیده تا جمع زیادی از مسلمین ، به نیات قضا ویا یوم الشک یک روزکه سهل است ، روزهائی ازشعبان المعظم را روزه بدارندتا پایان کارکم از ۲۹ ویا ۳۰ ، روزه نداشته باشند.

    روزه برآنانکه به تشخیص ونظر خویش آغازگر امساک هستند وهم برآنان که بی هیچ شک وریبی با اعلام رسمی رسانه ی ملی ، روزه داری را شروع وپایان می دهند، مبارک وصد مبارک باد.

/ 0 نظر / 11 بازدید