بدنبال نام

چهار فصل ما
       گردش فصلهایمان ازتموز آغاز وبه بهارختم شد .  ۱۲ خردادپایان جستجوی نامهاشد.به رویه  پدر اسمهای کم استعمال راطالب شدیم .نامهایی که با الف شروع وبه س خاتمه یابند. بهاریه مان درتابستان به نام ادریس آغاز شد.پاییزمان را باحرف تانیث ه در دنبال ؛انیس نامیدیم .زمستان را باکوچ پرستویمان به عشق دیدارخاتم ؛ اویس خواندیم .بااینکه جبرزمان وفقرتوان آتش بسمان داده بود ولی شیوه کهنمان درآرزوی نامی دگر با پسوند ه بود. از قضا بخت یارمان نشد ؛نه نیازی به ه تانیث شد ونه امکانی برای الف وسین پدیدارشد.ازبد روزگار چون پتروس غالی مسیحی دبیرکل سازمان ملل بود بانامهایی که بوی ایرانی نداشت مخالفت کردند وآن شد که مارامسیحا نفسی رسید.به چنین  روزی ؛ما ناامید ازانتخابهای پیش ازورودش اورا مسیح بن مریم نام نهادیم .چهارنام درچهارفصل .فصل بهار؛فصل ختام آرزوی نامهای بیشمارمان شد .ماندیم تاگر عمری بودوتوجهی ؛آنچه ازنام نکویان پس انداز کرده ایم به نسلهای بعد ازاین بسپاریم .

/ 1 نظر / 32 بازدید