NGO

پرهیز ازسیاست زدگی
     جامعه ما سیاست زده است . هرموضوع ومسئله اجتماعی ؛ اقتصادی ؛فرهنگی و...را تحلیل سیاسی می کند.برای درک سمت وسوی مسائل ملی وبین المللی داشتن دانش سیاسی خوب است ولی برداشت بیش ازحدسیاسی ازموضوعات مختلف ؛امکان  حل مسائل را بامشکل مواجه می کند.این سیاست زدگی ویا تحلیل بادیدسیاسی بعداز انقلاب پررنگ تر شده وهمچون خود انقلاب در خیلی از جاها نه تنها رنگ نباخته بلکه پررنگتر نیز شده است .پیران ما از گذشته هراتفاقی را به سیاست انگلیس منتسب می کرده اند.جوانان امروزی گرچه دنبال آزادیهای اجتماعی وروشهای زندگی نوین وجهانی شده هستند؛ولی باز درجامعه شرطی شده ی ما به خواسته های خود رنگ سیاسی می بخشند.همین وضعیت باعث شده تاعده ای تمام مشکلات را به گردن بیگانگان انداخته ویا برعکس عده ای دیگر ازترفندهای بیگانه غافل بمانند.درجامعه باید تعادلی برقرارشده ومردم بااطمینان از شرایط سیاسی واقتصادی به فعالیتهای عمرانی وتعالی اجتماع بپردازند.
     بااینکه بعضی افکار؛ برداشتهاونظرات رایج به اکثریت مردم رسوخ کرده ویک اجماع نامکتوب بوجود می آید ولی به جهت پراکندگی نظرات نمی توان درمحاسبات روی آنها حساب کرد .نظرات متفرق وپراکنده در زمانهای مختلف کارکردمتفاوتی پیدا می کنند.فقدان تشکل ونظرات منسجم ممکن است در برهه ای از زمان به ضررمنافع فردی وملی تمام شود.دردنیای امروزافرادبرای استفاده بهینه از نظرات دیگران وبیان خواسته های خود درقالب گروههاوتشکلهای صنفی اعلام موجودیت می کنند.دراین تشکلهاکه امروزه به عنوان تشکلهای غیردولتی شناخته می شوند؛افرادماهیت وهویت حقوقی پیداکرده وبردافکار ونظراتشان بیش از فکرونظرفردی نمود پیدامی کند.
      NGO ها(ان جی او )یا تشکلهای غیردولتی درقالب اصناف وگروههای مختلف افرادرا گردآورده ودر فعالیتهای اجتماعی همکار می نمایند.خیلی از بنگاههای خیریه ، انجمنهاوجلسات فامیلی ، همشهریان ساکن در یک شهر یامحله ،اتحادیه وسندیکاهای شغلهای مختلف  و...رامی توان یک تشکل وNGO نامید.درحال حاضرتعدادی از این NGO ها  در ارائه خدمات آموزشی ودرمان معتادان ُ کمک های نقدی وغیر نقدی به نیازمندان ُ عمران وآبادی شهرودیارخود و... ایفای نقش می نمایند. این تشکلهادراداره امور شهرهاومحلات می توانند کمک خوبی برای دستگاههای رسمی کشورباشند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ديجی جوک

با ديجي جوك انواع جوك ترش و شيرين را در بلاگ آلبالو بخوانيد و لذت ببريد.‏

امير کريمی نوقابی از گناباد

با سلام . چنان چه تمايل داريد با آثار تاريخی شهرستان گناباد آشنا شويد به سايت زير سر بزنيد : www.gonabad-miras.ir ضمنا لينك وبلاگ شما را گذاشتم .