خانه تکانی

کارهای آخرسال اداره وخانه اگه به هیچی ضررنزده به کارای خیلی خصوصی مثل پست مطلب ضربه زده . غیرازاینکه کمتر میشه خلوط کردُ گاها مثل این چند روز حتی مدیرخونه عصای دستمونم گرفته جابجا کرده ونمی تونم چیزی بنویسم . اینم قاچاقی وروی زمین در سرمای استخون سوز پست می کنم  .خونه تکونی هنوز بعد چندروز ادامه داره و باید بازم با این وضع ساخت . اداره هم کم از خونه نمیاره برنامه های عید و نگرانیهای وظیفه ای .
     چه میشه کرد .جشن عاطفه ها تموم شد ُ در کنار توجه ودلسوزی هموطنان نسبت نیازمندان ُ حتما مرفهین بی درد با دادن هدیه ای نوع دوستی خود را ارضاء کردند وسرمست به جبران مافات خواهند پرداخت .
       زائرین عزادار آمده وبقیه خواهند آمد .مسافرین نوروزی در تدارک جاومکانند وشهر در تب وتاب پذیرایی ازمرکبداران ُ برای اولین بار تردد زوج وفرد را تجربه می کند . مجاوران هم به همین بهانه فضارا به زوار می دهند وکمتر خود را به چراغهای صد وچند ثانیه ای نزدیک می کنند باشد که وقت دگر  آید و . ...

/ 0 نظر / 6 بازدید