روزمعم کارگر

       دو مناسبت مهم دردوروز پشت سرهم اتفاق جالبی است .یکی جهانی ویکی ملی .روزکارگر را عموماطیفهای چپ رهبری می کرده اند.همانطور که پیش بینی مارکس دروقوع انقلاب کارگری بجای انگلستان در روسیه تزاری رخ دادُ پیگیریهای احزاب چپ هم برای خواسته های کارگری به اندازه سندیکاواتحادیه های کارگری مفید نبوده است .سندیکاها قدرتهای کارگری خوبی هستند که در مذاکره بادولت وصاحبان کارخانه ها وحرف مختلف ازموضع قوی خواسته های جمعی را مطالبه می کنند.ازآنجایی که حیات طرفین به کاروتولید وابسته است در مذاکرات تقریباً به راه حلهایی می رسند تا به تولیدملی کشورخود آسیبی نرسانند.درواقع ازمعجزه زبان برای حل مشکلات بهره جویی می شود .
    شاید  بعضی از نابسامانیها وعدم توجه به خواسته های کارگران وفرهنگیان ناشی از مشکلات زیر ساختی اقتصاد ما باشدولی بخش مهمی از مشکل به عدم درک متقابل وبه رسمیت نشناختن حقوق مسلم طرفین مربوط  است . اگرحق اعتراض واعتصاب به رسمیت شناخته شود ُ طرفین در یک محیط سالم وزمان مناسب به رفع مشل اقدام واز انباشته شدن خواسته ها جلوگیری خواهد شد.این انباشتگی وفشار طرف مقابل  ُ کار را به جایی می رساند که دولت خارج از رویه معمول ودر شرایطی که هنوز حکم کارگزینی وافزایش ناچیز سنواتی دیگر عایله خود را محاسبه وتنظیم نکرده ُ درعرض یک یا دوروز احکام کارگزینی قاطبه معلمین را تاقبل از روز معلم صادر وتسلیم می نماید.واین باهمه  مفید بودن توجه به حقوق معلم  ُ برای کارگرانی که ۶ ماه کمتریا بیشتر حقوقی دریافت نکرده ویا برای کارمندانی با شرایط معلمین که حقوق ناچیزی می گیرند قابل توجیه نیست .
      بازنگری در نحوه محاسبه حقوق ودریافتیهای تمامی کارمندان وکارگران ومعلمین دردستگاههای مختلفی مثل شرکت نفت وبانکها ُ وسایروزارتخانه ها ُ به آرامش جامعه کمک می کند.در اینصورت معلم معلمی خواهد کرد ونه کارگری ومسافرکشی .وکارمنددروقت اداری کارمی کندنه تجارت .و...  
    درآرامش توام با عدالت واعتماد ُ بدور  از منافع شخصی  همه برای هدفی بزرگ یعنی  توسعه همه جانبه  کشور تلاش خواهندکرد.درتوسعه متوازن همه به بهره کافی وافی خواهند رسید .

/ 0 نظر / 6 بازدید