گریوانم آرزوست

گریوان بود جاویدان    
  جاویدان بود گریوان
          اردیبهشت  همه جازیباست . از بچگی اردیبهشت برایمان اگر اردی جهنم نبوده ، بهشتی راهم یادآور نشده است . آن روزا خودمون مشغول درس بودیم وبهار وماه خوب اردیبهشت رو درک نمی کردیم،وامروزهم بخاطر درس بچه ها نمی توانیم به طبیعت برویم . البته بی انصافی نباشه ، در یک زمانی درس خوندن درپارکها وباغهای بجنورد مد بودومابادوستان فصل بهار رابه باغهای ملکش وحلقه سنگ می رفتیم وشبها در پارک شهر وبلوار درس می خوندیم .از آن روزا و گلهای محمدی وچاقله بادوم  خاطراتی دارم.
     ولی باهمه اینها گریوان یک چیز دیگه است. سیل دره ، سرچشمه ، زو و...جون میدن برا راه رفتن وبنفشه وپونه چیدن . بیابونا پر گزری وچریش شدن. دست مامان وداداش وبقیه درد نکنه برامون گزری وچریش فرستادن.آششو خوردیم میخایم نان چریش درست کنیم . توفیق اجباریه آخر هفته آینده برم گریوان.شاید احساسات گل کنه وسفرنامه بهاری جوربشه .دیدن سالوک ودره های زیباوچشمه هایش   بماند برا تابستان. 
     همین طور که توفرهنگ مردم ،شمال شهر به خوبی وخوش آب وهوایی معروف شده ، خراسان شمالی ومرکزش بجنورد، شمال خراسان بزرگ است . بجنورد با روستاها وزیست گاههای زیبایش ،مناطق خوبی برای گردشگری و اکوتوریسم دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید