جمع تنها

          بیان بعضی دردهای اجتماع ازبرای تعمق در رفتار وبعضا از سر ناچاری است.باهمه اینکه خانواده در ایران هنوز مهمترین اجتماع محسوب می شودولی تغییراتی در آن رخ داده ویا در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که شکل زندگی خانوادگی در شرف تحول است . دیده می شود به دلایل مختلف افراد یک خانواده به صورت منشعب وتقریبا بافاصله از هم زندگی می کنند.درواقع با تعاریف جامعه شناسی جامعه وجانواده در تعارض قرار می گیرند.
       این تغییروتحول راباتعابیری مانند : گسست نسل ها ، عدم درک یکدیگر ، پایین آمدن آستانه تحمل درافراد،درون گذر از جامعه سنتی به مدرن ، و...توجیه می کنند.
      اگرهر توجیه ویا نظریه جامعه شناسانه وروانشناسانه ای بتواند این وضع را توجیه وتفسیر نمایید ، دردی از مشکل نسل امروز را حل نخواهد کرد مگر اینکه راه حل یا راه حلهایی را برای درمان کوتاه وبلند مدت این بیماری ارائه نماید.سلامت فرد وجامعه به عوامل زیادی بستگی دارد.از دست رفتن ویاکسب این سلامتی طی سالها زمان صورت می گیرد.
      درکمتر از یک دهه جامعه ماشکسته بسته راههای جوامع غربی رابرای جبران این کمبودتجربه می کند. هرچند به زعم برخی ،انتخاب خانه های مجردی ، داشتن حیواناتی مثل سگ وگربه های جورواجور تقلید زندگی غربی است ،ولی با برداشتهای روانشناسی حاکی از وجود خلائی است دردرون فرد واجتماع .
     انسان سرخورده از انسان (فرزند،خانواده،اجتماع) برای رهایی از تنهایی موجوداتی را انتخاب می کند که در عمل صداقت و وفاداریش برای او ثابت شده وآذاروتوقعی کمتر از همنوعان خود دارد. البته این پناهندگی آدمی به حیوان غیراز منشاء ذاتی طرفداری از حیوانات است . چون در نوع حیوان دوستی می تواند جمع خانواده هم طرفدار انواع حیوانات اهلی وغیر اهلی باشند.به هر روی تخطئه رفتارها مشکل را پیچیده تر می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید