شب وروز ماه مبارک


صبح کارمندی(۱)

    صبح که ازخواب پامی شم(بروزن وآهنگ کودکستانی) دست وصورتوبه زورمی شورم ،مسواکمو...نمی زنم ، به بقیه هم کاری ندارم .    
     بااستفاده ازتفویض  اختیارتامه ی دولت تلاشگرمهرپرور،یکساعت برخواب شیرین شیرینترشده ی این ماه افزوده ایم ولی بازم ،پهلوهارابه سختی ازرختخواب کنده عزم اداره می کنیم. کیفمو ورمیدارم ، باچندخمیازه وتلوتلوخوردن دروبازمی کنم .توکوچه وخیابابون بااینکه کمترکسومثل وقتای دیگه می بینم ولی ژست کارمندیرو می گیرم که نکنه همسایه وبقال و...چشای خماروپاهای بی رمقمو ببینن وخیال بدبکنن که طرف چون شل قدم برمی داره اعتمادبه نفس نداره وچشاش می گه که اهل ...
    راستشو بخاین کارمنداهمیشه بایدباتیپ آراسته واتوکرده بگردندوسرکاربیان که می آن.دقت فرموده اید، کاسب وتاجروغیره اگه پولشون ازپاروهم بالابره می تونن باهرسرووضعی به محل کاروواجتماع برن ولی کارمندباقسط هم شده حداقل کفش ،کت وشلواروپیراهن اتوکرده روبایدبپوشند.اینجاست که ظاهروچکای کارمندی، اگه هیچی هم توش نباشه، بازم توبازارخریدارداره .قصد وغرض گلایه وشکوه ازوضع موجود نیست (یابه عبارتی حداقل تواین ماه عزیز قصدتکرارببخشیدچوس ناله های مرسوم نیست)
   همش عجله که درغیاب ماده ی کمیاب فرار داخل اتول باوام کارمندی ،ازسرویس مجازسازمانی، عقب نمانده تامجبورشویم درلنگ ظهرباصرف مبالغ گزاف وخریدنازوغمزه ی آژانس ومسافربرداران محترم ساماندهی شده بی بنزین شهری درپیش پای ارباب رجوع محترم قابل تکریم، پای براداره گذاشته ،کلیک خویش برماشین ورود و خروج  اداره نهاده ،آیابشناسدیانشناسدمان؟درصورت شناسایی انگشت اتهام ثبت خواهدشد که کارمندباکلیددستیابی 5 رقمی که با 4شروع وبه 2 ختم شده: شمادرسنه فلان ماه مبارک واقع درروزهای پایانی تموز ،باتاخیر چنددقیقه ای واردشده ودرامورمحوله قصورداشته اید.به همین سسب ازحقوق مکفی ماهانه شما رقمی باصفرهای قابل شمارش –علی رغم حذف نشدن سه صفرآخرمبالغ – کسرشده وبه کسورات بی شمارثابت ومتغیر این ماه شماافزوده می گردد.ولذامبلغ قابل دریافت شمادرماه منتهی به اول میزان سنه یکهزاروسیصدوهشتادوشش خورشیدی بالغ برعددی است ،که خواهیدتوانست قدری زولبیای طبخ شده درکارگاه قنادی زیرزمین مشدی بقال ویک جفت کفش ارائه درنمایشگاه عرضه مستقیم بنجلجات، تهیه وتمام اهل منزل ومحصلین مدارس انتفاعی وتلمیزان تلمزنوده درمکتبخانه های غیرانتفاعی ،وهمچنین دانشجویان عزیز آزادونیمه آزادوازنوع اول وثانی و...خوددربیت شریف را خوشحال کرده مهرگان راجشن بگیرید. عجب روده درازی، می خواستیم وصف یک روزویک شب مبارک راتصویرکنیم ،نخواسته وندانسته ،اول بسم الله صبح رابه ماه بعدکه اصلا درکارنامه آن ثبت نمی شودبخیه  زدیم .بقیه روزباشه برابعد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
لولو

سلام لولو می گه وبلاگ قشنگی داری خوشحال می شم یه سر پیش منم بیای