مهندسی مجدد

مسلمان کشی
     اگرآنچه ازخبرهابه دست می آید همین اندازه باشد.ناآرامی وکشتاربیش از همه جا درمناطق مسلمان نشین است.فلسطین ؛ عراق؛افغانستان ؛لبنان ؛سودان؛الجزایر؛...اینهاجاهایی است که خبرهای مرگ بیش ازجاهای دیگر درآنجا همیشگی شده است. بطوری که فقدان خبرکشتار ؛مردم دنیارامتعجب می کند نه تشدیدوادامه وضع موجود.به این موضوع که چه دست ودستهایی است که مسلمانان را این چنین درگیرکرده فکر می کردم که خبرزنده بگورکردن دختری توسط پدرش همه چیز را از خاطر برد.
  دختر بی هیچ عجز وناله ای به پدردرکندن گورکمک کرده وفقط گفته پدرجان مواظب دخترکوچکم باش اوکسی راندارد.پاهای پدرسست شده ولی به کارش ادامه داده است.حال می فرماییددنبال دستهایی باشیم که مسلمان کشی راه می اندازند؟واقعه اخیر دقیقاکپی برداری شده ی اتفاقی است که درعصر جاهلیت افتاده واسلام ضمن نکوهش آن چنین کاری را حرام ومسلمانان را ازآن منع کرده است.
    اسرئیل مسلمانان را درفلسطین وگاها درلبنان تروروبمباران می کند.آیا حجم کشتاری که بنام خودمسلمانان درعراق ولبنان وافغانستان و... ثبت می شود؛با کشتاری که جنایتکاران غیر مسلمان درکشورهای اسلامی انجام می دهند ؛قابل مقایسه است؟حتی این جنایتهایی که مسلمانان درحق هم کیشان خودانجام می دهند؛نسبت به غیرمسلمان روانمی دارند.چرا؟ اگرگفته شودحیله دشمن است؛بایدگفت یکبارودوبارویکجاودوجا ؛اگرفهمیدیم حیله است چرا دراین تله دشمن دائم گرفتاریم؟...
   باید اعمال ورفتارمان رادوباره مهندسی کنیم. هرنقصی است درخودماست .همان گونه که خداوندانحرافات حاصل از فریب شیطان را ازما نخواهدپذیرفت ؛مشکلات خودرامتوجه دشمن کردن را به طریق اولی قبول نخواهدکرد.بایدذره ذره اعمال فردی واجتماعی خودرا بپذیرم .دراینصورت برای رفع مشکل اقدام کرده وشاید خداونداز کرده های دوران جهالتمان به دیده اغماز بگذرد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
خراسان

تف بر این " اتحاد ملي و انسجام اسلامي" در وبلاگ خوراسان بخوانید

خراسان

هموطنان گرامی، امروز ساعت 5 بعد از ظهر قرار است، به مناسبت سالگرد " یک خرداد" در شهرهای آذربایجان تظاهرات بر پا گردد. از یک ساعت پیش خبرهای از شهرهای آذربایجان به وبلاگ خوراسان رسیده است و وبلاگ خوراسان تا ساعت 4 صبح ادامه خبرها را درج خواهد کرد. شما هم می توانید با پخش خبرهای آذربایجان به روند دمکراسی در ایران کمک کنید. وبلاگ خوراسان

دوستاران اسفراين

درود با تشکر از اينکه به وبلاگ ماسر ميزنيد و نظر خود را اعلام می داريد ۱۵ خرداد در سالوک چه خبر است؟ با آرزوی موفقيت شما بدرود