ماه رجب

حلول ماه رجب وتولد امام  باقر مبارک باد

یامن ارجوه لکل خیر و...
    روزهاوماههابی هیچ اجازه مادرگذرند.دراین گذارمارابه اندازه پیمایش خویش به فنانزدیکترمی می بینند.آیااین تغییرات رادرمااثری هست ؟درخویش نگریستم جزتغییرات موی و صورت هیچ نیافتم.
    دیشب وقتی عیال مربوطه جویای این می شدندکه فردااگرحالی بودازخوردن امساک کنیم هیچ نگفتم .صبح قبل هرکاری یادلبهای تشنه اباعبدالله کردم.امروزهم جوابی برای ایشان نداشتم ولی کم مونده بودبلند بلندفکرکنم . حالاتو این خلوتکده خویش می تونم بلندترازهمیشه فکرکنم.راستش محض ریا عرض می کنم مراتوفیری از عبادتهای وقت وبی وقت نبوده است.خیلی وقتهااگرنبودوظیفه شایدغفلت می کردم از واجبات مفروضه.چه رجبهاوشعبان و رمضانهاسپری کرده سربرآستانش ساییدم( به زعم خویش) .ولی همچنان سنگین وپروزن چسبیده برخاکم وهیچ پری نیافته ؛سبکی احساس نکرده ام .نگرانیم ازاین باب است که کارگری بی جیره ومواجب بوده باشم؛ورنه چه حاصل ازیارب یارب گفتن هاوقلم فرسایی های بی ارزش درابواب بیشماراجتماعی واقتصادی وزیست محیطی و...این همه گفتنهای درخلوت وجلوت گردرمن اثری نکرده چه انتظارکه بگویم آهای فلان وبهمان و ای هم نوع و همزادمن چرااین کرده آن نکردیدوچراباید این می بودیدولی آن بودید.واقعادرمانده ام که بعد ازاین چه بخواهم .چه برای خویش طلب نماییم که بی هیچ بهانه ونق ونوقی قادربه انجامش باشم.قطعایک جای کارم می لنگد.اگرمحل لنگش رابیابم نصف راه رارفته ؛نصفه دیگرراانگیزه یافتن خواهدآمد.این بلند فکرکردن اگرکوشی را آزرد؛برمن بخشوده ؛توسلی داشتیددعایم فرمایید.

/ 2 نظر / 5 بازدید
اتوسا

وبلاگ قشنگی داری به وبلاگه منم يه سر بزن

پريناز

لطف کنيد نظر خودتون رو راجع به شکار وشکارچی برای من بنويسيد.. ممنون ميشم.. آيادراسلام ميگويند شکار و کشتن حيوانات حلاله؟