بنزين

سهمیه بندی بنزین
     بالاخره بنزین سهمیه بندی شد.اگراین عمل راسنت شکنی وتغییروضع موجودبدانیم که به نوعی تغییر وتحول محسوب می شود؛ بایدگفت قبول این دگرگونی بیش ازتغییرات دیگردشواراست .دشوارنه ازاین جهت که توجیه علمی وقانونی نیازداشته باشدبلکه ازآن سبب که با خواست شخصی واقتصادخانواده هادرتقابل است ؛می تواندمشکل سازشود.دولت هم که نشان داده باخواستهای عمومی درمصرف درآمدهای نفتی همسویی می کند؛دراین فقره مشکل آنقدرحادوشکننده شده که علی رغم میل باطنی تن به اجرای چنین پروژه ای داده است.به هرروی عواقب اجرای برنامه سمیه بندی واحتمالا عرضه بنزین مازاد؛براساس قیمت تمام شده ؛ کمتراز آن است که سالهابنزین تولیدی ووارداتی به بهای کمترازبهای آب مصرفی بفروش رسیده ؛عواقب زیست محیطی واقتصادی جبران ناپذیری را برای مردم ببارآورده است.بایداقتصاددانان ومسولین موضوع رابابیان درست به اطلاع عموم برسانندتامردم ازآن حمایت کرده وبه شکست نرسانند.
      درواقع برای مردم هم مرگ یک بارشیون یکبار.سوبسیدهای موجودفساداداری واجتماعی زیادی راببارمی آوردودرثانی همیشه دولت مشکلات خودرامنتسب به یارانه هاکرده وبرمردم منت می گذارد.باقطع یارانه هابهانه ازدست مسولین خارج وهرکس نان ازعمل خویش خورد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
darbedar

salam,chera dg be ma sar nemizani??!