فيلم ۳۰۰

عدو شود سسب خیر اگر خدا خواهد.
      همین قدر هم که از فلیم ۳۰۰ دیدیم و شنیدیم کفایت می کند که بگوییم تحریف تاریخ بوده واثرات منفی متصور نویسنده وکارگردان به خودشان برخواهد گشت . نه مضمون و فیلم نامه حقیقتی را روایت می کند ونه چهره وشخصیتهای فیلم گزینش مناسبی برای ایفای نقش هستند.
      ولی بحث های پیرامون آن دو منفعت داشت . یکی منفعت مادی که نصیب شرکت سازنده فیلم شد .و منفعت دیگر معنوی  ومتعلق به مردم وتاریخ کهن کشور ایران است .فیلم باعث شد تا بینندگان آن سودودرآمد سرشاری را برای عوامل دست اندرکار فیلم تضمین کنند .از طرفی دیگرتحلیلگران ونقادان  ُ تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران را واکاوی کرده وعامه مردم را باروزگار ۵۰۰ سال قبل از تولد حضرت مسیح آشنا نمودند.دریک شرایط عادی چنین سودی عاید هیچ یک نمی شد.
   فیلم ۳۰۰ یکبار دیگر ایرانیان را برای دفاع از میراث گذشتگان بسیج نمود. جالب تر از همه نظراتی است که در ایران ابراز می شود .شاید فبل از این افراد فرصت بیان اینگونه مطالب را نمی یافتند ویا اعتقادی به روایتهای تاریخی عظمت ایران کهن نداشتند.  فرصت پیش آمده ُ زمانی برای جبران کاستیهای گذشته وتقویت اعتماد به نفس نسلهای امروزی است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ميترا

باشر که با اين تلانگورها(۳۰۰) از تاريخه کهن سالمان بيشتر قدر دانی کنيم ممنونم عزيز جان