آرزوی دهاتی

زمستانم آرزوست
     با این بیان مرسوم مخالفم، وگرنه مثل بقیه می‌گفتم کاش ازخدا چیز دیگری می‌خواستم. وقتی پنجشنبه درمورد نیآمدن باران و برف می‌نوشتم، تقریبا ناامید از ابرهای نابارورچندروزه، چیزی شبیه این آرزو راداشتم که ای کاش همچون گذشته‌های دور زمستانمان زمستان و تابستانمان تابستان می‌بود تا بزرگترها خاطرات خوش گذشته را مرور وکوچک‌ترها طعم برف و سرما را (با وجودتوصیه‌های موکد سیمابرای کاهش مصرف گاز) بچشند. هرچند زیر نویس‌های تلویزیون از مزه به‌درشده وبیننده را کسل  وبی‌تفاوت کرده ولی اندک اندک گرانی و افزایش قیمتها را فرهنگ‌سازی می‌کند.
   با اینکه سابقه قطع گاز سال گذشته، آرزوی چنین هوا و سرمائی را حداقل برای بخش غیربرخوردارجامعه با مشکل روبرو می‌سازد، ولی بودن برف وسرما به از نبودن آن بوده وروسیاهی را برای ذغال(امروزمیشه گفت شرکت گاز) باقی خواهدگذاشت. نتوانستم  دهاتی بودن و خوشحالی خود از بارش برف وباران را پنهان کنم . باشد که سرما شدت یافته زمینهای کشاورزی یخ زده وآفات وحشرات مضر ازبین بروند،بلکه بهاری پرآب وبی‌آفت داشته باشیم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
نیوشا

مصرف پیاز از ریزش مو جلوگیری می‌کند[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]